Regulamin — TechieScience

Niniejsze warunki użytkowania („warunki użytkowania”) obowiązują między Tobą (jeśli nie jesteś pełnoletni, termin „Ty” obejmuje Twoich rodziców lub opiekunów prawnych) a TechieScience.com. („TechieScience”, „my”, „nas” lub „nasz”) w odniesieniu do strony internetowej TechieScience (zdefiniowanej poniżej) („strona”). Przeczytaj je uważnie. Korzystając z witryny lub uzyskując do niej dostęp lub przekazując informacje za jej pośrednictwem, potwierdzasz, że przeczytałeś i zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych warunków użytkowania. Ponadto, jeśli korzystasz z określonej usługi w witrynie lub uzyskujesz do niej dostęp za pośrednictwem witryny, zgadzasz się podlegać wszelkim zasadom lub wytycznym mającym zastosowanie do takich usług, a takie zasady lub wytyczne zostaną włączone przez odniesienie do niniejszych warunków użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi warunkami użytkowania lub nie spełniasz żadnych wymagań kwalifikacyjnych ustanowionych przez TechieScience w zakresie korzystania i dostępu do witryny, nie możesz uzyskać dostępu do witryny ani z niej korzystać w inny sposób.

O ile nie odwiedzasz strony internetowej TechieScience, która wyraźnie zezwala na inne rozwiązanie, (i) dzieciom poniżej 13 roku życia nie wolno odwiedzać tej witryny ani w inny sposób z niej korzystać oraz (ii) potwierdzasz, że masz ukończone 13 lat oraz, jeśli poniżej 18 roku życia, korzystają z serwisu pod nadzorem rodzica lub opiekuna prawnego.

wyrażasz zgodę na warunki polityki prywatności TechieScience („Polityka prywatności„) niniejszym połączone przez odniesienie, które szczegółowo opisuje sposoby, w jakie wykorzystujemy dane osobowe, które należą do Ciebie lub są z Tobą powiązane.

ZDEFINIOWANO „WITRYNĘ”

„Witryna” obejmuje różne witryny TechieScience w różnych subdomenach/językach, w tym między innymi całą treść, materiały, informacje, zasady, modyfikacje, aktualizacje, ulepszenia, poprawki, nowe funkcje i/lub nowe właściwości internetowe takich stron, wraz ze wszystkimi usług świadczonych za pośrednictwem takich serwisów i stron internetowych.

ZMIANA NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA

Użytkownik jest odpowiedzialny za regularne przeglądanie niniejszych Warunków użytkowania. TechieScience ma prawo, ale nie obowiązek, poprawiać wszelkie błędy lub pominięcia w dowolnej części Witryny i niniejszych Warunków użytkowania. TechieScience zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany, modyfikacji, dodania, usunięcia lub zakończenia dowolnej części Witryny lub niniejszych Warunków użytkowania, w całości lub w części, w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków użytkowania wchodzą w życie natychmiast po opublikowaniu na Stronie. Dalsze korzystanie z Witryny po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach użytkowania będzie oznaczało akceptację tych zmian.

KORZYSTANIE Z WITRYNY

Ograniczenia w użytkowaniu

Zgadzasz się korzystać z Witryny wyłącznie w sposób określony w niniejszym dokumencie. Nie będziesz:

  • Przesyłać do Witryny jakichkolwiek treści ani zachowywać się w jakikolwiek sposób, który mógłby zostać zinterpretowany jako zniesławiający, oszczerczy, obsceniczny, bigoteryjny, nienawistny, obraźliwy na tle rasowym, wulgarny, nękający, podżegający, pornograficzny, agresywny, bluźnierczy, grożący, niedokładny, zwodniczy lub niezgodne z prawem lub mogące stanowić lub zachęcać do zachowań, które zostałyby uznane za przestępstwo kryminalne, spowodować powstanie odpowiedzialności cywilnej lub w inny sposób naruszać jakiekolwiek prawo.
  • Wysyłać masowe komercyjne wiadomości e-mail, wysyłać niechciane wiadomości e-mail lub przeprowadzać lub przekazywać jakiejkolwiek stronie jakiekolwiek ankiety, konkursy, piramidy finansowe lub listy łańcuszkowe. Fałszować lub usuwać wszelkie przypisy autora, informacje o prawach autorskich lub informacje prawne lub inne właściwe informacje lub zastrzeżone oznaczenia lub etykiety pochodzenia lub źródła materiałów dostępnych za pośrednictwem Witryny.
  • Zbieraj lub w inny sposób zbieraj informacje o innych, w tym adresy e-mail i numery telefonów.
  • Korzystaj z Witryny w jakikolwiek sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub osłabić Witrynę lub zakłócić korzystanie z Witryny przez inne osoby, w tym między innymi przesyłanie plików zawierających wirusy lub uszkodzone pliki.
  • Uzyskiwać lub próbować uzyskać jakiekolwiek materiały lub informacje za pomocą jakichkolwiek środków, które nie zostały celowo udostępnione lub przewidziane za pośrednictwem Witryny.
  • Naruszać obowiązujące prawa lub przepisy, w tym wszelkie prawa lub przepisy dotyczące własności intelektualnej, lub łamać niniejsze Warunki użytkowania lub jakiekolwiek wytyczne Witryny. ’’’’’’’s ’’’’s
  • Uzyskiwać dostęp lub próbować uzyskać dostęp do konta innego użytkownika lub wprowadzać w błąd lub próbować fałszywie przedstawiać swoją tożsamość podczas korzystania z Witryny, w tym wprowadzać w błąd jako agenta lub przedstawiciela TechieScience lub wprowadzać w błąd stwierdzając lub sugerując nasze poparcie dla Ciebie, Twojego produktu lub działalności.
  • Korzystać z Witryny w jakikolwiek sposób, który może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia danej osoby, stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego, zagrażać bezpieczeństwu narodowemu lub zakłócać dochodzenie prowadzone przez organy ścigania.

UJAWNIANIE INFORMACJI

Ujawnienie zgodnie z prawem

TechieScience zastrzega sobie prawo do ujawnienia w każdej chwili wszelkich informacji niezbędnych do spełnienia wszelkich obowiązujących przepisów prawa, regulacji, procesów prawnych lub żądań rządowych, w tym danych osobowych, lub do edytowania, odmowy zezwolenia lub usunięcia jakichkolwiek informacji lub materiałów w całości lub częściowo, według wyłącznego uznania TechieScience.

Podawanie prawidłowych danych osobowych

W trakcie korzystania z Witryny będziesz zobowiązany do wprowadzenia pewnych informacji, w tym między innymi danych osobowych (zbiorczo „Informacje”). Oświadczasz i gwarantujesz, że przekażesz TechieScience pełne, prawdziwe i prawidłowe Informacje oraz że będziesz aktualizować takie Informacje w Witrynie tak szybko, jak jest to racjonalnie konieczne i zgodnie z wymaganiami Witryny.

MATERIAŁY

Licencja w materiałach

Jeśli nie zostaniesz członkiem społeczności autorów TechieScience, TechieScience nie rości sobie prawa własności do jakichkolwiek danych, informacji (zarówno osobistych, jak i innych), komentarzy, sugestii, opinii lub innych materiałów, które wprowadzasz za pośrednictwem Strony (łącznie „Materiały”) . Jednakże przesyłając, przesyłając, wprowadzając, udostępniając lub przesyłając jakiekolwiek Materiały, udzielasz firmie TechieScience oraz jej spółkom stowarzyszonym i podlicencjobiorcom niewyłącznej, nieodpłatnej, wolnej od rekompensat, wieczystej, ogólnoświatowej, nieodwołalnej i w pełni podlegającej podlicencjowaniu licencji na korzystanie z takich materiałów. Materiały do ​​dowolnego celu według uznania TechieScience, w tym między innymi włączenie takich Materiałów do witryny i potwierdzenie, że takie Materiały nie są poufne i niezastrzeżone. Niniejszym zrzekasz się wszelkich praw do jakichkolwiek roszczeń wobec TechieScience z tytułu rzekomych lub faktycznych naruszeń jakichkolwiek praw własności, praw do prywatności i reklamy, praw osobistych i praw do autorstwa w związku z takimi Materiałami.

Oświadczenia użytkownika i gwarancje

Korzystając z Witryny lub uzyskując do niej dostęp bądź przesyłając, wprowadzając, udostępniając lub przesyłając swoje Materiały, użytkownik (1) oświadcza i zapewnia, że ​​jest właścicielem lub w inny sposób kontroluje wszystkie prawa do swoich Materiałów niezbędne do udzielenia licencji przyznanych w niniejszej sekcji (Materiały), w tym, bez ograniczeń, wszystkie prawa niezbędne do wprowadzenia lub przesłania Materiałów oraz wszelkie prawa, uprawnienia i upoważnienia do zawarcia niniejszych Warunków użytkowania i pełnego wykonywania ich zgodnie z niniejszymi postanowieniami, (2) oświadczam i gwarantujem, że korzystanie z Witryny , Treść Witryny i/lub Materiały nie naruszają i nie będą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym między innymi praw własności intelektualnej osób trzecich, prawa do reklamy lub prywatności, prawa do tajemnicy handlowej lub poufności lub praw umownych, lub naruszać jakiejkolwiek innej umowy, którą jesteś związany, lub jakiegokolwiek prawa, zasady lub regulacji, (3) oświadczasz i gwarantujesz, że będziesz przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, umów i/lub porozumień, na swój wyłączny koszt i odpowiedzialność, w związku z korzystaniem przez Ciebie lub dostępu do Witryny oraz (4) zgadzają się, że TechieScience nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani jakiejkolwiek strony trzeciej za akceptację lub nieakceptację Twoich Materiałów lub za usunięcie lub nieusunięcie Twoich Materiałów w całości lub w części.

Twoja odpowiedzialność za materiały i prawa TechieScience do monitorowania

Będziesz odpowiadać za własne Materiały i konsekwencje przekazania tych Materiałów. TechieScience nie ma obowiązku monitorowania korzystania z Witryny przez Ciebie ani żadnego innego użytkownika. TechieScience zastrzega sobie prawo do sprawdzania i monitorowania korzystania z Witryny, w tym między innymi wykorzystania przez Ciebie identyfikatora użytkownika i/lub hasła podczas uzyskiwania dostępu do Witryny oraz wszelkich Materiałów wprowadzonych lub poprawionych w Witrynie, a także do usunięcia wszelkich Materiałów we własnym zakresie dyskrecja. TechieScience zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zakończenia Twojego dostępu do Witryny, w tym między innymi dostępu do niektórych lub wszystkich usług świadczonych na jej podstawie lub możliwości korzystania z dowolnego identyfikatora użytkownika i/lub hasła użytkownika Witryny, w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, jeżeli uważamy, że naruszyłeś niniejsze Warunki użytkowania lub prawdopodobnie naruszysz niniejsze Warunki użytkowania. Jedynym środkiem zaradczym wobec TechieScience w przypadku sporu wynikającego z niniejszych Warunków użytkowania, Witryny lub korzystania z niej jest rozwiązanie niniejszych Warunków użytkowania poprzez zaprzestanie korzystania z Witryny. TechieScience może również w dowolnym momencie zmienić, zawiesić lub zaprzestać udostępniania dowolnego aspektu Witryny, w tym dostępności dowolnej funkcji, bazy danych lub treści Witryny.

ZASTRZEŻENIA

Brak uzależnienia lub porady medycznej

Witryna może zawierać ogólne informacje dotyczące schorzeń i leczenia takich schorzeń. Informacje te nie zastępują porady lekarskiej. Witryny nie należy używać zamiast wizyty lub konsultacji lub w inny sposób w celu uzyskania porady lekarza lub innego podmiotu świadczącego opiekę zdrowotną. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że TechieScience nie zajmuje się świadczeniem usług prawnych, medycznych, doradczych ani innych profesjonalnych usług lub porad. Zachęcamy Cię do niezwłocznego zasięgnięcia odpowiedniej profesjonalnej porady u swojego lekarza lub innego pracownika służby zdrowia w przypadku jakiejkolwiek sytuacji lub problemu, jaki możesz napotkać.

Rezerwacja treści

Wszelkie treści obraźliwe, szerzące nienawiść, rasowe lub w jakikolwiek sposób szkodzące czyimkolwiek opiniom będą nigdy nie baw się. Nasze treści są moderowane, aby zachować integralność osób. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do odrzucenia takich treści w momencie napotkania lub otrzymania jakiegokolwiek zgłoszenia.

Witryna może również zawierać ogólne informacje i informacje dotyczące bezpieczeństwa aplikacji w Technologii, które służą wyłącznie celom edukacyjnym. TechieScience nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie lub błędną interpretację wiedzy.

Linki zewnętrzne lub odniesienia

Witryna może zawierać łącza lub odniesienia do witryn innych stron, które to łącza są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika. Należy pamiętać, że nie możemy być i nie jesteśmy odpowiedzialni za prywatność lub inne praktyki jakichkolwiek zewnętrznych witryn (które nie są częścią Witryny), a TechieScience wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności związanej z takimi witrynami i witrynami z nimi powiązanymi. TechieScience nie popiera i nie jest odpowiedzialna, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z jakąkolwiek treścią, reklamą, produktami lub innymi informacjami na lub dostępnymi na takich powiązanych stronach lub jakichkolwiek link zawarty w powiązanej witrynie. Zachęcamy naszych użytkowników do wzięcia tego pod uwagę, jeśli zdecydują się odwiedzić takie strony zewnętrzne, oraz do zapoznania się z obowiązującymi politykami prywatności i warunkami korzystania z każdej z takich witryn.

Zrzeczenie się oświadczeń i gwarancji

Wyrażasz zgodę na to, że korzystasz z witryny TechieScience na własne ryzyko. Podejmowane przez TechieScience wysiłki mające na celu modyfikację witryny nie będą uważane za zrzeczenie się tych ograniczeń. Witryna TechieScience, w tym cała treść, informacje lub usługi świadczone za jej pośrednictwem, jest dostarczana w stanie „takim, jakim jest” dla wygody wszystkich użytkowników, bez jakichkolwiek oświadczeń lub gwarancji wobec Ciebie lub jakiejkolwiek strony trzeciej, w tym, bez ograniczeń, wszelkich ekspresowych lub dorozumianych gwarancji (1) przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, (2) zawartości informacyjnej lub dokładności, (3) nienaruszania praw, (4) spokojnego korzystania, (5) tytułu prawnego, (6) że witryna będzie działać bez błędów, terminowo, bezpiecznie i nieprzerwanie, jest aktualna i aktualna oraz dokładnie opisuje produkty i usługi TechieScience lub jest wolna od wirusów lub innych szkodliwych elementów, (7) że jakiekolwiek wady lub błędy w witryna zostanie poprawiona lub (8) że witryna jest kompatybilna z konkretną platformą sprzętową lub programową.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

W żadnym wypadku TechieScience i jej członkowie zarządu, dyrektorzy, agenci, pracownicy, licencjodawcy, przedstawiciele, wewnętrzne jednostki operacyjne, podmioty stowarzyszone, spółki zależne, sublicencjobiorcy, sponsorzy, następcy i cesjonariusze, niezależni wykonawcy i strony powiązane (łącznie z TechieScience, „TechieScience” podmioty”) ponoszą odpowiedzialność wobec Ciebie lub jakiejkolwiek strony trzeciej za jakąkolwiek utratę zysków, utratę możliwości użytkowania, utratę danych, przerwę w działalności lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne lub wtórne szkody wynikające lub w jakikolwiek sposób z nimi powiązane korzystaniem ze strony TechieScience lub z opóźnieniem lub niemożnością korzystania z niej, lub z powodu jakiegokolwiek naruszenia bezpieczeństwa związanego z przesyłaniem poufnych informacji za pośrednictwem witryny TechieScience lub jakichkolwiek informacji, produktów i usług dostępnych za pośrednictwem witryny, lub w inny sposób wynikające z ich użycia, czy to na podstawie umowy, czynu niedozwolonego, odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, przepisów, precedensu w prawie zwyczajowym lub w inny sposób, nawet jeśli TechieScience została poinformowana o możliwości wystąpienia szkód i nawet jeśli takie szkody wynikają z zaniedbania lub rażącego niedbalstwa TechieScience. Ponieważ niektóre stany/jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania w Twoim przypadku. W takich stanach odpowiedzialność TechieScience będzie ograniczona w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Dodatkowe zastrzeżenia znajdują się w treści witryny i zostały włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie. W zakresie, w jakim takie zastrzeżenia nakładają większe ograniczenia na korzystanie z witryny lub materiałów w niej zawartych, takie większe ograniczenia będą miały zastosowanie.

ODSZKODOWANIE

Zabezpieczysz, zabezpieczysz (lub ugodzisz) i zabezpieczysz Podmioty TechieSciences przed wszelkimi roszczeniami, działaniami, postępowaniami, stratami, ugodami, wyrokami, zobowiązaniami, pozwami, odszkodowaniami, sporami lub żądaniami, w tym między innymi przed wszelkimi postępowaniami, dochodzeniami lub roszczeniami ze strony organizacji samoregulacyjnej, stanowej lub federalnej agencji lub komisji ds. papierów wartościowych, w tym uzasadnione honoraria prawników oraz wszelkie inne koszty, honoraria i wydatki (łącznie zwane „Roszczeniami”) wobec któregokolwiek z Podmiotów TechieScience w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo wynikające z lub w związku z (1) Twoim postępowaniem, dostarczaniem Materiałów lub korzystaniem z Witryny lub takimi działaniami jakiejkolwiek strony trzeciej za Twoim pośrednictwem, (2) naruszeniem przez Ciebie praw innej osoby lub strony, (3) udostępnieniem jakichkolwiek Materiałów lub udostępnione przez Ciebie oraz (4) wszelkie naruszenia lub naruszenia przez Ciebie obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Korzystania, w tym między innymi wszelkie naruszenia Twoich oświadczeń i gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. W związku z jakimikolwiek Roszczeniami, które mogą stanowić podstawę do powstania zobowiązań odszkodowawczych określonych powyżej, Podmioty TechieScience będą miały wyłączne prawo, według własnego uznania, do obrony, kompromisu i/lub rozstrzygnięcia pozwu, powództwa lub postępowania, a Ty będziesz związany postanowieniem dowolnego pozwu, działania lub postępowania, którego broniono w ten sposób, lub jakimkolwiek kompromisem lub ugodą w ten sposób osiągniętych. Środki zaradcze przewidziane w niniejszej sekcji nie wykluczają i nie ograniczają żadnych innych środków, które mogą być dostępne dla Jednostek TechieScience na mocy niniejszej sekcji.

RÓŻNE

Brak wspólnego przedsięwzięcia

Zgadzasz się, że pomiędzy Tobą a TechieScience nie istnieje żadna spółka joint venture, spółka, zatrudnienie ani relacja agencyjna w wyniku niniejszych Warunków użytkowania lub korzystania przez Ciebie z Witryny.

Bez zrzeczenia się

Niewyegzekwowanie przez TechieScience któregokolwiek postanowienia niniejszych Warunków użytkowania nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się lub ograniczenie prawa TechieScience do późniejszego egzekwowania i wymuszania ścisłego przestrzegania tego postanowienia lub jakiegokolwiek innego postanowienia niniejszych Warunków użytkowania.

Cesja

Żadna cesja, delegacja lub inne przeniesienie niniejszych Warunków użytkowania nie może zostać dokonane przez Ciebie (z mocy prawa lub w inny sposób) bez uprzedniej pisemnej zgody TechieScience, wyrażonej według jej wyłącznego uznania. TechieScience może scedować swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy na jakąkolwiek inną stronę.

Statut ograniczeń

Wszelkie powództwa, jakie możesz mieć w związku z korzystaniem z Witryny, muszą zostać rozpoczęte w ciągu jednego roku od powstania roszczenia lub przyczyny powództwa; następnie wszelkie takie roszczenia zostaną na zawsze przedawnione, bez względu na jakiekolwiek sprzeczne przepisy.

Wiążąca umowa

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za niewykonalne, będzie ono interpretowane jako odzwierciedlające pierwotną intencję stron zgodnie z obowiązującym prawem, a pozostała część niniejszych Warunków użytkowania pozostanie w pełnej mocy i efekt.

Powiadomienia

Powiadomienia kierowane do TechieScience na mocy niniejszych Warunków użytkowania będą wystarczające wyłącznie w przypadku, gdy zostaną sporządzone w formie pisemnej i przesłane osobiście, dostarczone przez główną komercyjną firmę kurierską szybkiej dostawy lub wysłane pocztą, z opłaconą opłatą pocztową lub listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru, do TechieScience, przy czym zawiadomienia te obowiązują od daty faktycznego, potwierdzonego otrzymania przez TechieScience. Powiadomienia kierowane do Ciebie uważa się za skuteczne, jeśli zostaną wysłane na adres e-mail, faks, adres pocztowy lub inne podane przez Ciebie dane kontaktowe i zostaną uznane za skuteczne z chwilą potwierdzenia ich otrzymania lub jeden dzień po wysłaniu.

Całość umowy

O ile nie zostaniesz członkiem społeczności autorów TechieScience, niniejsze Warunki użytkowania i Polityka prywatności zawierają całość umowy pomiędzy Tobą a TechieScience w odniesieniu do Witryny. Zastępuje ono wszelką wcześniejszą lub równoczesną komunikację i propozycje, zarówno elektroniczne, ustne, jak i pisemne, pomiędzy użytkownikiem a TechieScience w odniesieniu do Strony. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone. Drukowana wersja niniejszych Warunków korzystania oraz wszelkich zawiadomień przekazanych w formie elektronicznej będzie dopuszczalna w postępowaniach sądowych lub administracyjnych opartych na niniejszych Warunkach użytkowania lub z nimi związanych w takim samym zakresie i na tych samych warunkach, jak inne pierwotnie dokumenty i rejestry biznesowe generowane i utrzymywane w formie drukowanej. Wyraźnym życzeniem stron jest, aby niniejsze Warunki Korzystania i wszystkie powiązane dokumenty zostały sporządzone w języku angielskim. Nagłówki i inne podpisy w niniejszych Warunkach użytkowania służą wyłącznie wygodzie i odniesieniom i nie mogą być wykorzystywane do interpretacji, interpretowania lub egzekwowania jakichkolwiek postanowień niniejszych Warunków użytkowania. Te warunki niniejszych Warunków Korzystania, które przypisują stronom zobowiązania wykraczające poza okres obowiązywania niniejszych Warunków Korzystania, pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszych Warunków Korzystania. Siedziba TechieScience znajduje się pod adresem:

TechieNauka
Pratidhwani
Nowe Miasto, Rajarhat,
Kalkuta, Bengal Zachodni,
Indie, szpilka – 700161

Zapytania dotyczące niniejszej polityki należy kierować do: kontakt@TechieScience.com