Algemene voorwaarden-TechieScience

Deze gebruiksvoorwaarden (“gebruiksvoorwaarden”) gelden tussen u (als u jonger bent dan de wettelijke meerderjarigheid, omvat “u” ook uw ouders of wettelijke voogden) en TechieScience.com. (“TechieScience”, “wij”, “ons” of “onze”) met betrekking tot de TechieScience-website (hieronder gedefinieerd) (de “site”). Lees ze aandachtig door. Door de site te gebruiken of te openen of door informatie via de site te verstrekken, erkent u dat u deze gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en ermee akkoord gaat dat u eraan gebonden bent. Als u bovendien een bepaalde dienst op de site gebruikt of via de site bezoekt, gaat u ermee akkoord dat u onderworpen bent aan alle regels of richtlijnen die van toepassing zijn op dergelijke diensten, en dergelijke regels of richtlijnen zullen door middel van verwijzing worden opgenomen in deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, of als u niet voldoet aan de deelnamevereisten die door TechieScience zijn opgesteld voor gebruik van en toegang tot de site, mag u de site niet openen of anderszins gebruiken.

Tenzij u de TechieScience-website bezoekt die specifiek anders toestaat, (i) mogen kinderen jonger dan 13 jaar de site niet bezoeken of anderszins gebruiken, en (ii) erkent u dat u 13 jaar of ouder bent, en, indien jonger dan 18 jaar de site gebruiken onder toezicht van een ouder of wettelijke voogd.

u gaat akkoord met de algemene voorwaarden van het privacybeleid van TechieScience (“Privacybeleid“) hierbij door middel van verwijzing gekoppeld, waarin de manieren worden beschreven waarop we persoonlijke informatie gebruiken die van u is of die verband houdt met u.

“SITE” GEDEFINIEERD

De “Site” omvat verschillende TechieScience-sites in verschillende subdomeinen/talen, inclusief maar niet beperkt tot alle inhoud, materialen, informatie, beleid, aanpassingen, updates, verbeteringen, revisies, nieuwe functies en/of nieuwe webeigenschappen van dergelijke pagina’s, samen met alle Site diensten die via dergelijke websites en webpagina's worden aangeboden.

WIJZIGING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Het is uw verantwoordelijkheid om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen. TechieScience heeft het recht, maar niet de verplichting, om eventuele fouten of weglatingen in enig deel van de Site en deze Gebruiksvoorwaarden te corrigeren. TechieScience behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving enig deel van de Site of deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen, aan te passen, toe te voegen, te verwijderen of te beëindigen. Alle wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden zijn onmiddellijk van kracht nadat ze op de Site zijn geplaatst. Als u de Site blijft gebruiken na eventuele wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden, betekent dit dat u deze wijzigingen accepteert.

GEBRUIK OP DE SITE

Beperkingen op gebruik

U stemt ermee in de site alleen te gebruiken zoals hierin wordt vermeld. Je zal niet:

  • Verzend naar de Site enige inhoud, of gedraag u op enigerlei wijze, die kan worden opgevat als lasterlijk, smadelijk, obsceen, onverdraagzaam, hatelijk, racistisch beledigend, vulgair, intimiderend, opruiend, pornografisch, gewelddadig, godslasterlijk, bedreigend, onnauwkeurig, bedrieglijk of onwettig, of dat gedrag zou kunnen vormen of aanmoedigen dat als een strafbaar feit zou worden beschouwd, aanleiding zou kunnen geven tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins in strijd zou zijn met enige wet.
  • Stuur een bulk commerciële e-mail, stuur een ongevraagde e-mail, of voer enquêtes, wedstrijden, piramidespelen of kettingbrieven uit of stuur deze door naar een partij. Vervalsen of verwijderen van auteursattributies, copyrightvermeldingen of juridische of andere juiste kennisgevingen of eigendomsaanduidingen of labels van de oorsprong of bron van materiaal dat toegankelijk is via de Site.
  • Verzamel of verzamel op een andere manier informatie over anderen, inclusief e-mailadressen en telefoonnummers.
  • Gebruik de site op een manier die de site kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten of het gebruik en genot van de site door een andere partij kan verstoren, inclusief maar niet beperkt tot het uploaden van bestanden die virussen of corrupte bestanden bevatten.
  • Materiaal of informatie verkrijgen of proberen te verkrijgen op een manier die niet opzettelijk via de Site beschikbaar is gesteld of is verstrekt.
  • Alle toepasselijke wet- of regelgeving overtreden, inclusief wetten of regelgeving op het gebied van intellectueel eigendom, of deze gebruiksvoorwaarden of richtlijnen van de site schenden.
  • Toegang krijgen tot of proberen toegang te krijgen tot de account van een andere gebruiker, of uw identiteit verkeerd voorstellen of proberen deze verkeerd voor te stellen tijdens het gebruik van de Site, inclusief een verkeerde voorstelling van zaken als een TechieScience-agent of -vertegenwoordiger, of een verkeerde voorstelling van zaken waarin onze goedkeuring van u of uw product of activiteit wordt vermeld of geïmpliceerd.
  • Gebruik de site op een manier die een risico kan vormen voor de veiligheid of gezondheid van een persoon, een risico kan vormen voor de openbare veiligheid of gezondheid, de nationale veiligheid in gevaar brengt of een onderzoek door wetshandhavers verstoort.

VRIJGEVEN VAN INFORMATIE

Openbaarmaking onder de wet

TechieScience behoudt zich te allen tijde het recht voor om alle informatie openbaar te maken die nodig is om te voldoen aan toepasselijke wetten, regelgeving, juridische procedures of overheidsverzoeken, inclusief persoonlijk identificeerbare informatie, of om informatie of materialen geheel of gedeeltelijk te bewerken, weigeren toe te staan ​​of te verwijderen. gedeeltelijk, naar eigen goeddunken van TechieScience.

Correcte persoonlijke informatie verstrekken

Tijdens het gebruik van de Site wordt u gevraagd bepaalde informatie in te voeren, inclusief maar niet beperkt tot persoonlijk identificeerbare informatie (gezamenlijk “Informatie”). U verklaart en garandeert dat u TechieScience volledige, waarheidsgetrouwe en correcte informatie zult verstrekken, en dat u dergelijke informatie op de site onmiddellijk zult bijwerken als redelijkerwijs noodzakelijk en zoals vereist door de site.

MATERIAAL

Licentie in materialen

Tenzij u lid wordt van de schrijversgemeenschap van TechieScience, claimt TechieScience geen eigendom van gegevens, informatie (zowel persoonlijk als anderszins), opmerkingen, suggesties, feedback of ander materiaal dat u via de site invoert (gezamenlijk “Materialen”) . Door het verzenden, uploaden, invoeren, verstrekken of indienen van materialen verleent u TechieScience en haar gelieerde bedrijven en sublicentiehouders echter een niet-exclusieve, royaltyvrije, compensatievrije, eeuwigdurende, wereldwijde, onherroepelijke en volledig in sublicentie te geven licentie om dergelijke materialen te gebruiken. Materialen voor welk doel dan ook, naar goeddunken van TechieScience, inclusief maar niet beperkt tot het opnemen van dergelijke materialen in de site, en het bevestigen dat dergelijke materialen niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd zijn. U doet hierbij afstand van alle rechten op claims tegen TechieScience wegens vermeende of daadwerkelijke inbreuken op eigendomsrechten, rechten op privacy en publiciteit, morele rechten en rechten op toeschrijving in verband met dergelijke Materialen.

Gebruikersverklaringen en garanties

Door de Site te gebruiken of te openen of door uw Materialen te uploaden, in te voeren, aan te bieden of in te dienen, (1) verklaart en garandeert u dat u alle rechten op uw Materialen bezit of anderszins beheert die nodig zijn om de licenties te verlenen die in deze Sectie (Materialen) worden verleend, inclusief, zonder beperking, alle rechten die nodig zijn om de Materialen in te voeren of in te dienen, en om alle rechten, bevoegdheden en bevoegdheden te hebben om deze Gebruiksvoorwaarden aan te gaan en hieronder volledig te presteren, (2) te vertegenwoordigen en te garanderen dat uw gebruik van de Site , Site-inhoud en/of Materialen schendt geen rechten van derden, inclusief maar niet beperkt tot enig intellectueel eigendomsrecht van derden, recht op publiciteit of privacy, recht op bedrijfsgeheim of vertrouwelijkheid, of contractueel recht, of een andere overeenkomst waaraan u gebonden bent of enige wet, regel of regelgeving schendt, (3) verklaart en garandeert dat u alle toepasselijke wetten, contracten en/of overeenkomsten zult naleven, op eigen kosten en aansprakelijkheid, in verband met uw gebruik van of toegang tot de Site, en (4) gaat ermee akkoord dat TechieScience niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor het wel of niet accepteren van uw Materialen of voor het al dan niet verwijderen van uw Materialen, geheel of gedeeltelijk.

Uw verantwoordelijkheid voor materialen en de monitoringrechten van TechieScience

U bent verantwoordelijk voor uw eigen Materialen en de gevolgen van het verzenden van die Materialen. TechieScience heeft geen verplichting om toezicht te houden op het gebruik van de Site door u of een andere gebruiker. TechieScience behoudt zich het recht voor om uw gebruik van de Site te beoordelen en te monitoren, inclusief maar niet beperkt tot uw gebruik van een gebruikers-ID en/of wachtwoord bij toegang tot de Site en alle Materialen die op de Site zijn ingevoerd of herzien, en om Materialen op eigen initiatief te verwijderen. discretie. TechieScience behoudt zich het recht voor om uw toegang tot de Site te beperken of te beëindigen, inclusief, maar niet beperkt tot, uw toegang tot een of alle diensten die daaronder worden aangeboden of uw mogelijkheid om een ​​gebruikers-ID en/of wachtwoord van de Site te gebruiken, op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving als wij zijn van mening dat u deze Gebruiksvoorwaarden heeft geschonden of dat u deze Gebruiksvoorwaarden waarschijnlijk zult schenden. Uw enige rechtsmiddel tegen TechieScience in het geval van een geschil dat voortvloeit uit deze Gebruiksvoorwaarden, de Site of uw gebruik daarvan, is het beëindigen van deze Gebruiksvoorwaarden door uw gebruik van de Site te staken. TechieScience kan ook elk aspect van de Site op elk moment wijzigen, opschorten of stopzetten, inclusief de beschikbaarheid van een functie, database of inhoud van de Site.

DISCLAIMERS

Geen vertrouwen of medisch advies

De Site kan algemene informatie bevatten met betrekking tot medische aandoeningen en de behandeling van dergelijke aandoeningen. Dergelijke informatie is niet bedoeld ter vervanging van medisch advies. De site mag niet worden gebruikt in plaats van een bezoek of consultatie, of om anderszins het advies van uw arts of andere zorgverlener te verkrijgen. U erkent dat TechieScience zich niet bezighoudt met het verlenen van juridische, medische, counseling- of andere professionele diensten of adviezen. Wij moedigen u aan om onmiddellijk passend professioneel advies in te winnen bij uw arts of andere beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg voor elke situatie of elk probleem dat u heeft.

Inhoud reserveren

Alle inhoud die beledigend is, haat verspreidt, raciaal is of op enigerlei wijze iemands mening schaadt, zal nooit vermaakt worden. We houden onze inhoud gemodereerd om de integriteit van individuen te behouden. We behouden ons alle rechten voor om dergelijke inhoud te weigeren op het moment dat we een melding tegenkomen of krijgen.

De site kan ook algemene informatie en bewustzijn over applicatiebeveiliging in technologie bevatten, die puur voor educatieve doeleinden is. TechieScience aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor misbruik of verkeerde interpretatie van de kennis.

Externe links of verwijzingen

De Site kan links of verwijzingen bevatten naar sites van andere partijen, welke links uitsluitend voor uw gemak worden aangeboden. Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk kunnen zijn en zijn voor de privacy of andere praktijken van dergelijke externe sites (welke sites geen deel uitmaken van de Site), en TechieScience wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af met betrekking tot dergelijke sites en sites die daarmee verband houden. TechieScience onderschrijft niet, en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt door of in verband met enige inhoud, advertenties, producten of andere informatie op of beschikbaar via dergelijke gelinkte sites of enige andere link op een gekoppelde site. We moedigen onze gebruikers aan om dit te overwegen als ze besluiten dergelijke externe sites te bezoeken en om het toepasselijke privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van dergelijke sites te lezen.

Afwijzing van verklaringen en garanties

U gaat ermee akkoord dat uw gebruik van de TechieScience-site op eigen risico is. Pogingen van TechieScience om de site aan te passen, worden niet beschouwd als een verklaring van afstand van deze beperkingen. De TechieScience-site, inclusief alle inhoud, informatie of diensten die via de site worden aangeboden, wordt ter beschikking gesteld “as is”, voor het gemak van alle gebruikers, zonder enige vorm van vertegenwoordiging of garantie jegens u of een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot eventuele uitdrukkelijke of impliciete garanties (1) van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, (2) van informatieve inhoud of nauwkeurigheid, (3) van niet-inbreuk, (4) van rustig genot, (5) van eigendom, (6) dat de de site foutloos, tijdig, veilig of ononderbroken zal werken, actueel en up-to-date is en de producten en diensten van TechieScience nauwkeurig beschrijft, of vrij is van virussen of andere schadelijke componenten, (7) dat eventuele defecten of fouten in de site zal worden gecorrigeerd, of (8) dat de site compatibel is met een bepaald hardware- of softwareplatform.

Disclaimer van aansprakelijkheid

In geen geval zullen TechieScience en haar functionarissen, directeuren, agenten, werknemers, licentiegevers, vertegenwoordigers, interne operationele eenheden, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, sublicentiehouders, sponsors, opvolgers en rechtverkrijgenden, onafhankelijke contractanten en verbonden partijen (gezamenlijk, samen met TechieScience, de “TechieScience entiteiten”) aansprakelijk jegens u of een derde partij voor winstderving, verlies van gebruik, verlies van gegevens, bedrijfsonderbreking of enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van de TechieScience-site of met de vertraging of het onvermogen om deze te gebruiken, of voor enige inbreuk op de beveiliging in verband met de overdracht van gevoelige informatie via de TechieScience-site, of voor enige informatie, producten en diensten waartoe toegang wordt verkregen via de site, of anderszins voortkomend uit het gebruik ervan, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid, regelgeving, precedent van gewoonterecht of anderszins, zelfs als TechieScience op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van schade en zelfs als dergelijke schade het gevolg is van de nalatigheid of grove nalatigheid van TechieScience. Omdat sommige staten/rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is de bovenstaande beperking mogelijk niet op u van toepassing. In dergelijke staten zal de aansprakelijkheid van TechieScience beperkt zijn tot de grootst mogelijke mate toegestaan ​​door de wet. Aanvullende disclaimers verschijnen in de hoofdtekst van de site en zijn hierin door verwijzing opgenomen. Voor zover dergelijke disclaimers grotere beperkingen opleggen aan uw gebruik van de site of het materiaal daarin, zullen dergelijke grotere beperkingen van toepassing zijn.

VRIJWARING

U zult de TechieSciences-entiteiten vrijwaren, verdedigen (of schikken) en schadeloos stellen voor alle claims, acties, procedures, verliezen, schikkingen, vonnissen, aansprakelijkheden, rechtszaken, schadevergoedingen, geschillen of eisen, inclusief maar niet beperkt tot enige procedure, onderzoek of claim door een zelfregulerende organisatie, staats- of federale effectenagentschap of -commissie, en inclusief redelijke honoraria van advocaten en alle andere kosten, vergoedingen en uitgaven (gezamenlijk “Claims”) tegen een van de TechieScience-entiteiten, voor zover toegestaan ​​door de wet en voortkomend uit of in verband met (1) uw gedrag, levering van Materialen of gebruik van de Site, of dergelijke acties door een derde partij via u, (2) uw schending van de rechten van een andere persoon of partij, (3) verstrekte Materialen of die door u beschikbaar zijn gesteld, en (4) elke schending of schending door u van uw verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot elke schending van uw verklaringen en garanties hierin. In verband met claims die aanleiding kunnen geven tot uw vrijwaringsverplichtingen zoals hierboven uiteengezet, hebben de TechieScience-entiteiten het exclusieve recht om, naar eigen keuze, de rechtszaak, actie of procedure te verdedigen, te compromitteren en/of te schikken, en u zult gebonden door de beslissing van een rechtszaak, actie of procedure die op deze manier wordt verdedigd, of een compromis of schikking die op deze manier tot stand wordt gebracht. De rechtsmiddelen die in deze Sectie worden geboden, zijn niet exclusief en beperken geen andere rechtsmiddelen die mogelijk beschikbaar zijn voor de TechieScience-entiteiten op grond van deze Sectie.

DIVERSE

Geen joint venture

U stemt ermee in dat er geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie bestaat tussen u en TechieScience als gevolg van deze Gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de Site.

Geen Afstand

Het onvermogen van TechieScience om enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden af ​​te dwingen, mag niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand of beperking van het recht van TechieScience om vervolgens strikte naleving van die bepaling of enige andere bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden af ​​te dwingen.

Toewijzing

Geen enkele overdracht, delegatie of andere overdracht van deze Gebruiksvoorwaarden mag door u worden gedaan (van rechtswege of anderszins) zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van TechieScience, die naar eigen goeddunken kan worden gegeven. TechieScience mag haar rechten en verplichtingen hieronder aan een andere partij overdragen.

Statuut van beperkingen

Elke rechtsvordering die u heeft met betrekking tot uw gebruik van de Site moet binnen een jaar na het ontstaan ​​van de claim of rechtsvordering worden ingesteld; daarna zal een dergelijke claim voor altijd verjaard zijn, zonder rekening te houden met enige tegenstrijdige wetgeving.

Overeenkomst bindend

In het geval dat enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden als niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zal deze bepaling worden geïnterpreteerd om de oorspronkelijke bedoeling van de partijen weer te geven in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, en de rest van deze Gebruiksvoorwaarden zullen onverminderd van kracht blijven en effect.

Kennisgevingen

Kennisgevingen aan TechieScience onder deze Gebruiksvoorwaarden zijn alleen voldoende als ze schriftelijk zijn en worden verzonden via persoonlijke bezorging, afgeleverd door een grote commerciële koeriersdienst voor snelle levering, of per post, porto of kosten vooraf betaald, per aangetekende of aangetekende post, met ontvangstbevestiging, naar TechieScience, waarbij dergelijke kennisgevingen van kracht zijn vanaf de datum van feitelijke, bevestigde ontvangst door TechieScience. Kennisgevingen aan u worden geacht van kracht te zijn als ze worden verzonden naar het e-mailadres, fax-, postadres of andere contactinformatie die u hebt verstrekt, en worden geacht van kracht te zijn zodra de bevestiging is ontvangen of één dag nadat ze zijn verzonden.

Volledige overeenkomst

Tenzij u lid wordt van de schrijversgemeenschap van TechieScience, bevatten deze Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid de volledige overeenkomst tussen u en TechieScience met betrekking tot de Site. Het vervangt alle eerdere of gelijktijdige communicatie en voorstellen, elektronisch, mondeling of schriftelijk, tussen de gebruiker en TechieScience met betrekking tot de Site. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden. Een gedrukte versie van deze Gebruiksvoorwaarden en van elke kennisgeving in elektronische vorm is toelaatbaar in gerechtelijke of administratieve procedures gebaseerd op of gerelateerd aan deze Gebruiksvoorwaarden in dezelfde mate en onderworpen aan dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en bescheiden die oorspronkelijk gegenereerd en onderhouden in gedrukte vorm. Het is de uitdrukkelijke wens van partijen dat deze Gebruiksvoorwaarden en alle daarmee samenhangende documenten in het Engels worden opgesteld. De kopjes en andere bijschriften in deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak en ter referentie en mogen niet worden gebruikt bij het interpreteren, interpreteren of afdwingen van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden. De bepalingen en voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden die aansprakelijkheden toewijzen aan de partijen die verder reiken dan de looptijd van deze Gebruiksvoorwaarden blijven van kracht na beëindiging van deze Gebruiksvoorwaarden. TechieScience is gevestigd op:

TechieWetenschap
Pratidhwani
Nieuwe stad, Rajarhat,
Calcutta, West-Bengalen,
Indië, speld – 700161

Vragen over dit beleid moeten worden gericht aan: contact@TechieScience.com