3 fakta o použití v čase (současnost, minulost a budoucnost)

Časy jsou tvary sloves, které vyjadřují činnosti, které se odehrávají v různých časech. Nyní popíšeme použití „put“ ve třech časech.

Sloveso "dát'' poskytuje významy udržet, strčit, bodnout, úkol, strčit a tak dále. Toto pravidelné sloveso můžeme použít v přítomném čase zmínit se o udržování, v minulém čase o zachování a bude zachováno v budoucím čase. Všechny formuláře je potřeba vložit do vět podle našich potřeb.

Nyní popíšeme použití slovesa „put“ v různých typech časů spolu s příslušnými příklady a vysvětleními.

 "Dejte'' do přítomný čas.

Přítomný čas se zabývá tvary sloves pro označení děje probíhajícího v přítomném okamžiku. Pojďme si vysvětlit, jak „put“ působí v přítomný čas.

Používáme sloveso „put'' odkazovat na akt udržování něčeho, někoho nebo nějaké myšlenky v přítomném čase. Aplikujeme různé formy jako „put“, „dělá'', „jsem/umístím/umístím“, „má/umístila“ a „umístila/umístila“ k vyjádření našeho záměru umístit jakýkoli předmět nebo myšlenku.

Kdy můžeme použít"dát'' v přítomném čase?

Akční slovo „umístit“ musí být použito v přítomném čase, když chceme prezentovat akt strkáním čehokoli na místo. Sloveso „put“ používáme v přítomném neurčitém čase, předpřítomném průběhu, předpřítomném čase a předpřítomném čase průběhovém.

Příklady s „put“ v přítomném čase-

Typ přítomného časuPříkladVysvětlení
1. Přítomný čas neurčitý/ Přítomný čas jednoduchýA. Dal jsem si tužku do kapsy košile.
b. Na festival jsme oblékli nové šaty.
C. Položíš knihu na stůl.
d. Odloží košili do skříně.
E. Míč dali pod postýlku.
Slovesa „put“ a „putting“ se zde používají v obecném smyslu. Všechny předměty všech čísel a osob mají různé tvary slovesa spolu s pomocným slovesem prezentovat akce v přítomném neurčitém nebo prostém přítomném čase.
2. Přítomný průběhový čas/ Přítomný progresivní časA. Oblékám si novou košili, abych šel na veletrh.
b. Dnes večer řadíme Somashree mezi nejlepší zpěváky v zemi.
C. Hasíte oheň. Dávají svého syna do internátní školy kvůli dobrému vzdělání.
d. On/Santanu odkládá staré boty.
E. Obraz dávají na zeď.
V uvedených větách se výraz „umístění“ používá spolu s am/is/are k vytvoření souvislého jednání, při kterém zjišťujeme, že probíhají úkony držení věcí a hašení.
3. Předpřítomný časA. Uložil jsem/my/ své malé miminko do postele.
b. Předložili jste plán stavby domu úřadu.
C. Zeleninu dali do lednice. Zhasl svíčku.
Slovesa „has/have put“ se zde používají v přítomném progresivním čase k představení činností udržování a hašení, které byly nedávno provedeny.
4. Přítomný dokonalý průběhový čas/ Přítomný dokonalý postupový časA. Já/my/vy už dvě hodiny hasíme požár v budově.
b. Už nějakou dobu zhasíná lampu, ale doteď to nedokáže.
C. Už hodinu odkládají esej do sešitu.
Zde vidíme, že slovesa „has/have been putting“ byla ve zmíněných větách aplikována k představení aktu hašení požáru na určitou dobu.
Příklady s „put“ v přítomném čase

"Dejte'' do minulý čas.

Uplatňujeme minulý čas, abychom ukázali úplně hotové činy minulosti. Zde si ověříme, jak sloveso „put“ hraje svou funkci v minulý čas.

Sloveso „put'' můžeme použít v minulém čase, abychom ukázali akt odhození nebo vražení něčeho v minulém čase. Sloveso 'put'' používáme v jeho různých podobách spolu s was/were, had a had been, abychom ukázali naši potřebu prezentovat akt udržování.

Kdy můžeme použít „put“ v minulém čase?

Sloveso „put“ lze rozhodně použít ve všech typech minulého času k zobrazení umístění nebo potřebného k setrvání v situaci v minulosti. „Dat“ používáme, když rámujeme věty v jednoduchém minulém, minulém průběhu, minulém čase nebo minulém dokonalém průběhu, abychom odkazovali na něco v minulosti.

Příklady a vysvětlení slova „dát“ v minulém čase

Typ minulého časuPříkladVysvětlení
1. Minulý neurčitý čas/ Jednoduchý minulý časA. Přiložili jsme postel ke zdi.
b. Položíš klavír na stůl.
C. Položil klavír na stůl.
d. Obraz dali na zeď.
Zde jsme viděli, že sloveso „put“ se používá ve všech větách ke zmínce o aktu umístění něčeho na některá místa. Sloveso „put“ se používá ve stejném pravopisu, protože se nemění v minulém tvaru.
2. Minulý průběhový čas/ Minulý progresivní časA. Ubytovával jsem se s přáteli v hotelu.
b. Vkládal peníze do budoucnosti.
C. Vy/oni si oblékali nové šaty na večírek.
Prostřednictvím všech zde uvedených příkladů zjišťujeme, že sloveso „put“ prokázalo svou aktivitu při pobytu v hotelu v minulém progresivním čase.
3. Minulý dokonalý časA. Minulý týden jsem si odložil boty, než jsem vstoupil do chrámu.
b. On/vy/oni zhasli lampu, než vypnula elektřina.
V těchto příkladech zjišťujeme, že sloveso „had put“ se používá k tvoření vět se smyslem pro vyjádření toho, že jsem/jsme si odložili boty, než jsme minulý týden vstoupili do chrámu. Také vidíme, že lampu zhasli, než vypnula elektřina.
4. Předminulý průběhový čas/ Minulý progresivní časA. I/ Posledních pár let jsme se ubytovali v Simle.
b. Vy/oni jste dávali ty obrazy na stěny už hodinu.
C. Můj otec skládal velkou sumu peněz několik let.
Zde zjišťujeme, že sloveso „had been putting“ se v citovaných větách používá k vyjádření toho, že děj setrvává nebo umisťuje na určité časové období do minulosti.
Příklady a vysvětlení slova „dát“ v minulém čase

"Dejte'' do budoucí čas.

Sloveso „put“ představuje akce přecházení po nějakém předmětu nebo myšlence v budoucím čase. Zde se seznámíme s funkcí, jak sloveso „put“ působí v budoucí čas.

Sloveso „put“ zůstává pravopisně stejné ve všech časových formách. Ke konstrukci vět v budoucím čase jsou vyžadována pouze pomocná slovesa. Sloveso „put'' používáme v budoucím čase, abychom něco uvedli do stavu nebo existující situace.

Kdy používáme „put“ v budoucím čase?

Sloveso „put“ používáme k udržení jakéhokoli předmětu na určitém místě. Když za ni přidáme předložku, význam se úplně změní a sloveso použijeme k vyjádření úmyslu zapsat se přes „položit“. Používáme jej v jednoduché budoucnosti, budoucí průběhové, budoucí dokonalé a budoucí dokonalé průběhové časy.

Příklady a vysvětlení slova „dát“ v budoucím čase

Typ budoucího časuPříkladVysvětlení
1. Budoucí čas neurčitý/ Jednoduchý budoucí časA. Dáme/dáme je na víkend.
b. Vy/on/oni zítra položí papíry na stůl.
V těchto větách vidíme, že slovesa „shall/will put“ se používají ve smyslu pro umístění něčeho do budoucnosti v obecném smyslu. Dozvíme se, že sloveso „put“ se používá spolu se slovem will/will k vyjádření významu zachování v budoucím čase.
2. Budoucí průběhový čas/ Budoucí progresivní časA. Po zveřejnění výsledku předložím/budeme předložit zprávu o pokroku svému/našmu otci.
b. Vy/on vyjádříte své/jeho pocity slovy.
C. Zítra ten příběh zanesou.
Zde jsme zjistili, že sloveso „put“ se používá spolu s pomocnými slovesy have/will be k prezentaci průběhových dějů budoucího času. Zde se dozvídáme, že subjekty budou prezentovat svůj výsledek před svým rodičem.
3. Budoucí dokonalý časA. Když nadejde čas vstoupit na posvátné místo, já/budeme zout sandály.
b. Vy/on/oni zhasnou žárovku před spaním.
Příklady se slovesem „put“ spolu se slovesem muset/budou ukazují budoucí činnosti, ve kterých vidíme, že se sloveso „put“ používá spolu se slovesem muset,/bude muset prezentovat akce spočívající ve sundání sandálů a uhašení žárovka před další akcí v budoucnu.
4. Budoucí dokonalý průběhový čas/ Budoucí dokonalý progresivní časA. Já/budeme/budeme předkládat zprávu o své/naší práci manažerovi na hodinu, aby to posoudil.
b. Stan budete stavět několik hodin.
C. Zítra už nějakou dobu rozsvěcují světla na pandalu.
Věty naznačují akci, že sloveso „umístit“ spolu s měl/bude bylo použito k zobrazení akce umístění zprávy a stavění stanu bude probíhat po určitou dobu. Seznámíme se s funkcí slovesa „put“ v budoucím postupném čase.
Příklady a vysvětlení slova „dát“ v budoucím čase

Proč investovat do čističky vzduchu?

Poté, co jsme se naučili používat slovo „put“ v různých časech, můžeme říci, že s tímto slovesem můžeme vytvářet fráze jako „zapsat něco“, „mírně řečeno“, „vložit něco do slov“, „něco zastavit“ atd. Tímto slovesem můžeme zarámovat frázová slovesa jako „složit“, „odložit“, „odložit“, „odložit“, „odložit“ atd. formulář.

Zanechat komentář