Příklady objektivních zájmen a fakta

Objektivní zájmena jsou typ zájmena, která fungují jako předmět slovesa nebo předložky ve větě. Používají se k nahrazení podstatných jmen nebo jmenných frází, které přijímají děj slovesa nebo jsou jím ovlivněny. Objektivní zájmena zahrnují slova jako „já“, „ty“, „on“, „ona," "to," "nás a je." Tato zájmena pomáhají dělat věty stručnější a vyhýbat se opakování. Jsou nezbytnou součástí gramatiky a používají se v mluvené i psané angličtině.

Key Takeaways:

Zájmeno funkce
me Objekt
vy Objekt
ho Objekt
ji Objekt
it Objekt
us Objekt
jim Objekt

Pochopení objektivních zájmen

Definice objektivního zájmena v anglické gramatice

V anglické gramatice jsou zájmena nezbytnou součástí větné struktury. Používají se k nahrazení podstatných jmen a věty jsou stručnější a jasnější. Objektivní zájmena se konkrétně používají jako předmět slovesa nebo předložky ve větě. Slouží jako přijímač akce resp cíl slovesa.

Objektivní zájmena zahrnují slova jako „já“, „ty“, „on“, „ona," "to," "nás a je." Tato zájmena se používají, když je zájmeno přímým předmětem, nepřímý objekt, nebo předmět předložky ve větě. Například ve větě „Dala mi knihu“ je slovo „já“ objektivním zájmenem, protože je příjemcem akce dávání.

Význam objektivního zájmena

Hlavní účel objektivních zájmen je nahradit podstatná jména, která fungují jako předmět ve větě. Pomáhají vyhnout se opakování a věty plynou plynuleji. Objektivní zájmena lze použít v různé větné struktury a kontexty, v závislosti na slovesu a celkový význam věty.

Zde je několik příkladů objektivních zájmen ve větách:

 • "Viděl jsem ho u obchod. "
 • "Mohl bys mi podat sůl?"
 • "Řekla jim tu novinu."
 • "Pes následoval nás domů."

V každém tyto příklady, objektivní zájmena nahradit podstatná jména, která by typicky byla předmětem slovesa. Pomáhají zjednodušit větu a učinit ji stručnější.

Objektivní zájmeno vs předmětové zájmeno

Je důležité rozlišovat mezi objektivními zájmeny a předmětovými zájmeny. Předmětová zájmena se používají, když je zájmeno předmětem věty, zatímco objektivní zájmena se používají, když je zájmeno předmětem věty.

Předmětová zájmena zahrnují slova jako „já“, „ty“, „on,“ „ona," "to," "my“ a „oni“. Používají se k označení toho, kdo nebo co provádí akci ve větě. Například ve větě „On běží“ je slovo „on“. předmětové zájmeno protože to je jeden provádění akce běhu.

On druhá ruka, objektivní zájmena slouží k označení příjemce děje resp cíl slovesa. Přicházejí do hry, když je zájmeno přímým předmětem, nepřímý objekt, nebo předmět předložky ve větě. Například ve větě „Dala mu dárek“ je slovo „on“ objektivním zájmenem, protože je příjemcem akce dávání.

Porozumění rozdíl mezi předmětovými zájmeny a objektivními zájmeny je pro konstrukci zásadní gramaticky správné věty a zajištění správné použití zájmena.

Použití objektivních zájmen

Objektivní zájmena jsou nezbytnou součástí anglické gramatiky. Používají se k nahrazení podstatných jmen nebo jmenných frází, které fungují jako přímé předměty, nepřímý objekts, nebo předměty předložek ve větě. Objektivní zájmena pomáhají vyhnout se opakování a činí věty stručnějšími a plynulejšími. Pojďme prozkoumat, kdy a jak používat objektivní zájmena v různé souvislosti.

Kdy použít objektivní zájmena

Objektivní zájmena se používají v různé situace. Tady jsou některé běžné případy kde se používají objektivní zájmena:

 1. Přímé objekty: Objektivní zájmena nahrazují podstatná jména, která přijímají přímo děj slovesa. Například místo „Viděl jsem Marii“ můžeme říci „Viděl jsem ji. "
 2. Nepřímé objekty: Objektivní zájmena nahrazují podstatná jména, která přijímají děj nepřímo. Například místo „Dala knihu Johnovi“ můžeme říci „Dala ho kniha."
 3. Předměty předložek: Objektivní zájmena nahrazují podstatná jména, která následují za předložkami. Například místo „Dopis je pro Sarah“ můžeme říci „Dopis je pro ji. "

Objektivní zájmeno ve větě

Objektivní zájmena lze použít v různé pozice v rámci věty. Zde jsou nějaké příklady:

 1. Po slovesu: Objektivní zájmena mohou přímo následovat za slovesem. Například: „Miluje ho“ nebo „Viděli us. "
 2. Před slovesem: Objektivní zájmena mohou být také před slovesem, když jsou použita jako předmět slovesa. Například: „Dal jsem ji dárek“ nebo „Řekl me zprávy."
 3. Po předložce: Objektivní zájmena se používají po předložkách. Například „Dopis je pro jim“ nebo „Šel s us. "

Objektivní zájmeno pro 'It'

Pokud se odkazuje na neživé předměty nebo zvířat, zájmeno 'to' se běžně používá. Zde je několik příkladů použití objektivních zájmen pro „it“:

 1. Přímý objekt: "Viděl jsem pták. sledoval jsem it odletět."
 2. Nepřímý objekt: "Dala kost na pes. Dala it jemu."
 3. Předmět předložky: "Kniha je na tabulka. Prosím it zadní."

Pamatujte, že správné používání objektivních zájmen je důležité pro zachování správnou větnou skladbu a srozumitelnost v angličtině. Procvičte používání objektivních zájmen in různé souvislosti ke zlepšení váš jazyk dovedností.

Teď to máte lepší pochopení objektivních zájmen, přejděme k prozkoumávání další aspekty použití zájmen v angličtině.

Příklady objektivních zájmen

Objektivní zájmena jsou nezbytnou součástí anglické gramatiky. Používají se jako předmět slovesa nebo předložka ve větě. Podívejme se na některé příklady objektivních zájmen, abychom lépe porozuměli jejich použití.

Objektivní příklady zájmen Věty

Zde jsou nějaké věty které demonstrují použití objektivních zájmen:

 1. Dala ho dárek na jeho narozeniny.
 2. Můžete prosím projít me sůl?
 3. Pozvali us na jejich párty.
 4. vyčítal učitel jim za nedokončení jejich domácí úkol.
 5. Viděl jsem ji včera v parku.
 6. Pomáhal me s můj domácí úkol z matematiky.
 7. Pes následuje jim kolem dům.
 8. Jsme navštívili ho in nemocnice.
 9. Prosím, dej us nějaké další informace.
 10. Společnost najatý ji as jejich nový generální ředitel.

In tyhle věty, objektivní zájmena (on, já, my, oni, ona) se používají jako přímé resp nepřímý objektů slovesa nebo předložky. Nahrazují podstatná jména, která by obvykle fungovala jako objekty ve větě.

Co je příklad objektivního zájmena

Objektivní zájmeno je zájmeno, které bere místo of podstatné jméno jako předmět slovesa nebo předložky. Pomáhá vyhnout se opakování a dodává větě srozumitelnost. Objektivní zájmena mohou odkazovat na lidi nebo věci a vstupovat různé formy záleží na jejich role ve větě.

Například ve větě „Dala mu dárek“ je zájmeno „on“. objektivní zájmeno. Nahrazuje podstatné jméno, které by obvykle bylo příjemce of daru. Bez objektivního zájmena by věta zněla „Dala Johnovi dárek“, který se opakuje, pokud je John zmíněn vícekrát v konverzace.

Objektivní zájmena hrají zásadní roli ve větné struktuře a pomáhají udržovat proud anglického jazyka. Pochopením jejich použití můžete zlepšit ynaší komunikaci dovednosti a zlepšit vaše celkové pochopení anglické gramatiky.

Pamatujte, že objektivní zájmena jsou jen jeden typ zájmena. Jsou tu také subjektivní zájmena, přivlastňovací zájmena, reflexní zájmena, A další. Každý typ slouží konkrétní účel in konstrukce vět a odkaz zájmena.

Takže pokračujte ve cvičení a objevování různé příklady zájmen k posílení vašeho porozumění anglickému jazyku.

Objektivní zájmena v různých jazycích

Španělská objektová zájmena

Ve španělštině se předmětová zájmena používají k nahrazení přímého a nepřímý objekts ve větě. Pomohou vyhnout se opakování a učinit větu stručnější. Tady jsou španělská předmětová zájmena:

Osoba Přímá objektová zájmena Nepřímá objektová zájmena
První osoba me me
Druhá osoba te te
Třetí osoba lo/la le
nos
os
los/las

Například místo „Yo veo k Juanovi“ (Vidím Juana), můžete říct „já to vidím" (Vidím ho). Přímý objekt zájmeno „lo“ nahrazuje podstatné jméno „Juan“.

Co je objektové zájmeno ve francouzštině

Ve francouzštině se objektová zájmena používají v podobným způsobem do španělštiny. Nahrazují také přímé a nepřímý objekts ve větě. Tady jsou francouzská objektová zájmena:

Osoba Přímá objektová zájmena Nepřímá objektová zájmena
První osoba me me
Druhá osoba te te
Třetí osoba le/la z
nous
vy
les

Například místo slova „Je vois Marie“ (Vidím Marie), můžete říct „Je la vois" (Vidím ji). Přímý objekt zájmeno „la“ nahrazuje podstatné jméno „Marie“.

Španělština i francouzština mají podobná pravidla pro použití předmětových zájmen. Jsou umístěny před slovesem ve větě a shodují se v rodu a čísle s podstatným jménem, ​​které nahrazují. Je důležité naučit se používat a cvičit tato zájmena ke zlepšení váš jazyk dovedností.

Pamatujte, že předmětová zájmena jsou jen jeden aspekt použití zájmena v různé jazyky. Jsou tu také osobní zájmenos, reflexní zájmena, přivlastňovací zájmena, A další. Každý jazyksvůj vlastní jedinečný systém zájmen a gramatická pravidla.

Pochopením toho, jak fungují objektová zájmena různé jazyky, můžete zlepšit své porozumění struktuře vět a zlepšit se vaše celkové zkušenosti s výukou jazyků. Takže pokračujte ve cvičení a objevování fascinující svět ze zájmen!

Cvičení a cvičení s objektivními zájmeny

Objektivní zájmena jsou nezbytnou součástí anglické gramatiky. Používají se k nahrazení podstatných jmen nebo jmenných frází, které fungují jako přímé předměty, nepřímý objekts, nebo předměty předložek. Pochopení toho, jak správně používat objektivní zájmena, je klíčové pro efektivní komunikace v anglickém jazyce.

Procvičování objektivních zájmen

Abyste si upevnili porozumění objektivním zájmenům, je důležité je procvičovat různé souvislosti. Zde je několik příkladů, které vám pomohou procvičit:

 1. Nahradit podtržené podstatné jméno s příslušné objektivní zájmeno in každá věta:
 2. Dala knihu me.
 3. Můžete předat sůl ho?
 4. Pozvali us na jejich párty.
 5. Přepsat následující věty pomocí objektivních zájmen:
 6. Učitel dal přiřazení k Johnovi. (Učitel mu zadal úkol.)
 7. Mary čeká autobus. (Mary na to čeká.)
 8. Vyplnit prázdné místos s správné objektivní zájmenos:
 9. Prosím, dej ji zpráva.
 10. Čekají na vy at restaurace.

Objektivní cvičení zájmen

Nyní, pojďme tvoje znalosti objektivních zájmen k test s toto cvičení, Zvolit správné objektivní zájmeno dokončit každá věta:

 1. Můžeš projít zpráva na (já/on)?
 2. Pozvala (my/oni) na párty.
 3. Viděl jsem (ona/on) včera v parku.
 4. Dali klíče na (my/vy).

Pracovní list Objektivní zájmena

Chcete-li dále zlepšit své porozumění objektivním zájmenům, můžete si je stáhnout a doplnit pracovní list Objektivní zájmena. Tento pracovní list poskytuje doplňková cvičení a příklady, které pomohou upevnit tvoje znalosti objektivních zájmen.

Pamatujte, že objektivní zájmena jsou nedílnou součástí o stavbě vět a použití zájmen v angličtině. Osvojením si jejich používání budete schopni efektivněji a přesněji komunikovat váš zamýšlený význam.

Šťastné učení a cvičí!

Další informace o objektivních zájmenech

Je 'oni' objektivní zájmeno

Pokud jde o zájmena, je důležité jim porozumět různé formy a funkcí. Jedna otázka to, co často vyvstává, je to, zda lze „oni“ brát v úvahu objektivní zájmeno, v tradiční gramatická pravidla, 'oni' se primárně používá jako subjektivní zájmeno, s odkazem na skupina lidí. Nicméně, v moderní angličtina, 'oni' se také běžně používá jako rodově neutrální zájmeno, a to jak subjektivně, tak objektivně. Například:

 • Subjektivní použití: "Jdou do parku."
 • Objektivní využití: „Viděl jsem je u obchod. "

Objektivní případ zájmena

V gramatice jsou zájmena kategorizována do různé případy na základě jejich funkce ve větě. Objektivní pád zájmena se používá, když zájmeno funguje jako předmět slovesa nebo předložky. Objektivní zájmena se používají k nahrazení podstatných jmen, která přijímají děj slovesa nebo jsou předmětem předložky. Zde je několik příkladů objektivních zájmen v akci:

 • "Dala ho dárek." (nahrazení podstatného jména 'John')
 • "Jsme se vydali do filmy s jim.“ (nahrazení podstatného jména 'naši přátelé')

Seznam objektivních zájmen

Abychom vám pomohli lépe porozumět a používat objektivní zájmena, zde je seznam of společná věcná zájmena v angličtině:

Zájmeno Příklad věty
me "On zavolal me. "
vy "Viděl jsem vy na večírku."
ho „Podala knihu ho. "
ji "Mluvila jsem s ji včera."
it "Kočka honila myš, ale." it utekl."
us "Pozvali us na jejich svatbu."
jim "Viděli jsme jim na koncertě."

Pamatujte, použití správný pád zájmena je zásadní pro jasné a efektivní komunikace. Pochopením role objektivních zájmen a procvičování jejich použití, můžete zlepšit strukturu vaší věty a zlepšit vaše celkové pochopení anglického jazyka.

Často kladené otázky

Co je objektové zájmeno v anglické gramatice?

Objektové zájmeno v anglické gramatice je typ of osobní zájmeno který se běžně používá jako gramatický objekt, buď jako přímý nebo nepřímý objekt slovesa nebo jako předmět předložky. Tato zájmena vždy berou objektivní případbez ohledu na to, zda jsou jednotné nebo množné. Příklady zahrnují „já“, „ty“.“, „ho" „ona“, „to“, „my“, „oni“.

Můžete uvést nějaké příklady předmětových zájmen ve větách?

Jistě, zde jsou některé příklady objektových zájmen ve větách:
1. Dala mi knihu. (Já jsem přímý objekt)
2. Řekl nám příběh. (My jsme přímý objekt)
3. Sejdeme se v parku. (Vy jste objektem předložka)

Jaký je rozdíl mezi předmětovými zájmeny a předmětovými zájmeny?

Předmětová zájmena se používají jako předmět věty, zatímco zájmena předmětová se používají jako přímá nebo nepřímý objekt ve větě. Například ve větě „Má ji rád“, „On“ je předmětové zájmeno a „ona“ je předmětové zájmeno.

Jak mohu správně používat zájmena objektů v angličtině?

Zájmena objektu se používají k nahrazení předmětu věty. Musí souhlasit v počtu a rodu s podstatnými jmény, která nahrazují. Například ve větě „Miluji psy. I love them very much.”, “im” je předmětové zájmeno nahrazující “psi”.

Jaký je objektivní pád zájmena?

Objektivní případ zájmena je formulář zájmena použitého jako předmět slovesa nebo předložky. Například ve větě „Dala mu to“ jsou „to“ a „on“. objektivní případ.

Jaký je rozdíl mezi přivlastňovacími zájmeny a předmětovými zájmeny?

Přivlastňovací zájmena prokázat vlastnictví a nevyžadovat apostrof. Patří mezi ně „moje“, „vaše“, „jeho její" "to je naše“ a „jejich“. Zájmena objektu, O druhá ruka, se používají jako předmět slovesa nebo předložky. Patří mezi ně „já“, „ty“.“, „ho" „ona“, „to“, „my“ a „oni“.

Kdy mám použít předmětové zájmeno vs. předmětové zájmeno?

Měli byste použít předmětové zájmeno, když je zájmeno předmětem věty, a předmětové zájmeno, když je zájmeno předmětem slovesa nebo předložky. Například ve větě „Dal jí to“ je „On“ předmětové zájmeno a „ona“ je předmětové zájmeno.

Můžete poskytnout nějaká cvičení k procvičování předmětových zájmen?

Jasně, tady jsou nějaká cvičení:
1. Nahraďte předmět ve větě objektovým zájmenem: „John má rád Mary.“ (John ji má rád.)
2. Vyplňte prázdné místo s správné předmětové zájmeno: "Můžeš dát ___ (já/já) tu knihu?"

Co to znamená, když je zájmeno v trpném rodě?

Když je zájmeno in pasivní hlas, to znamená, že podmět věty je ovládán slovesem. Například ve větě „Dalo mu to ona“ je „to“ předmětové zájmeno v pasivní hlas.

Jaké jsou příklady objektových zájmen v jiných jazycích?

Například ve španělštině předmětová zájmena zahrnují „me“, „te“.“, „lo/la“, „nos“ a „los/las“. Ve francouzštině mezi předmětová zájmena patří „me/m“, „te/t“, „le/la“, „nous“ a „les“. Je důležité si to uvědomit umístění zájmen objektu se může mezi jazyky lišit.