15 faktů o HCl + H2C2O4: Co, jak vyvážit a často kladené otázky

Kyselina chlorovodíková je anorganická kyselina a kyselina šťavelová je organická dikarboxylová kyselina. Pojďme si prostudovat některá fakta o tom, kdy jsou tyto dvě kyseliny smíchány.

Kyselina chlorovodíková nazývaná také kyselina muriatová je vysoce reaktivní bezbarvá kyselina s molární hmotností 36.458 g/mol. Kyselina šťavelová je bílá krystalická dikarboxylová kyselina s molární hmotností 126.065 g/mol ve formě dihydrátu. Kyselina šťavelová je slabá kyselina a má acidobazické vlastnosti. 

Podívejme se na některé reakční charakteristiky HCl + H2C2O4 reakce.

Jaký je produkt HCl a H2C2O4?

Oxalylchlorid (C2O2Cl2) je hlavním produktem získaným reakcí kyseliny šťavelové s chlorovodíkem.

  • H2C2O4 + 2 HCl → C2O2Cl2 + 2 H2O

Jaký typ reakce je HCl + H2C2O4?

Typ reakce pozorovaný mezi HCl a kyselinou šťavelovou je an acidobazická reakce, ačkoli HCl je silná kyselina a H2C2O4 je slabá kyselina.

Jak vyvážit HCl + H2C2O4?

Proces vyvažování obecné rovnice je uveden níže s vysvětlením krok za krokem.

Krok 1: Najděte počet atomů v reaktantech a produktech

Nejprve se určí počet každého z atomů zahrnutých v reaktantech a produktech. V souladu s obecnou rovnicí jsou na straně reaktantu přítomny 3 atomy H, 2 C, 4 O a 1 atom Cl. Na straně produktů jsou přítomny 2 H, 2 C, 3 O a 2 Cl.

H2C2O4 + HCl → C2O2Cl2 + H2O

Krok 2: Analyzujte podobnost mezi počtem molekul v reaktantech a produktech

Počet atomů každého prvku v reakci se vyrovná vynásobením 2 HCl na straně reaktantu a 2 násobkem H2O na straně produktu. Rovnice je nyní shledána vyváženou.

H2C2O4 + 2 HCl → C2O2Cl2 + 2 H2O

HCl + H2C2OTitrace

Zařízení

Byreta, stojan na byretu, pipeta, kuželová baňka, kuželová baňka.

Indikátor

Fenolftalein se používá jako indikátor při acidobazické titraci. Konečným bodem titrace je, když se roztok změní z růžového na bezbarvý.

Postup

Silná kyselina HCl se odebírá do kádinky a zásada se odebírá do byrety. V blízkosti bodu ekvivalence (koncového bodu) je třeba přidat acidobazický indikátor fenolftalein s pH 8.2-10. Konečným bodem titrace je vymizení růžového zbarvení.

HCl + H2C2O4 Čistá iontová rovnice

Čistá iontová rovnice nemůže být zapsána, protože disociace kyseliny šťavelové je slabá. Soli vznikají přidáním silné kyseliny do slabé kyseliny. Kyselina šťavelová je slabá kyselina, má vyšší pH a působí jako zásada. 

HCl + H2C2O4 Konjugovaný pár

  • HCXNUMX a Cl - jsou konjugované acidobazické páry, zatímco H2C2O4 a H3C2O4+ jsou další dvojice konjugovaných acidobazických.
  • Konjugovaný pár kyselina-báze je ten, ve kterém se kyselina a báze liší H+ (proton).

HCl a H2C2O4 Mezimolekulární síly

HCl + H2C2O4 Reakční entalpie

Reakční entalpie je méně negativní, protože kyselina šťavelová je slabá kyselina a disociuje pouze částečně.

Je HCl + H2C2O4 pufrovací roztok?

Reakcí kyseliny chlorovodíkové s kyselinou šťavelovou nevzniká kyselý pufrovací roztok, protože první je silná kyselina a druhá je slabá kyselina. Kyselý pufr tvoří slabou kyselinu se solí slabé kyseliny a silnou zásadou. 

Je HCl + H2C2O4 kompletní reakce?

Reakce mezi HCl a H2C2O4 není úplná reakce. Reakce nedosáhne rovnováhy, protože kyselina šťavelová je slabá kyselina a zůstává jako molekuly v roztoku.

Je HCl + H2C2O4 exotermická reakce?

Mezi HCl a H2C2Oje exotermická reakce. Při tvorbě produktu, oxalylchloridu, se uvolňuje teplo. 

Je HCl + H2C2O4 redoxní reakce?

Reakce mezi HCl a H2C2O4 není redoxní reakce, protože oxidační stav příslušných prvků se během reakce nemění.

Je HCl + H2C2O4 srážková reakce?

HCl + H2C2O se považuje za srážecí reakci, protože se získá nerozpustný oxalylchlorid.

Je HCl + H2C2O4 Reverzibilní nebo nevratná reakce?

Reakce mezi HCXNUMX a H2C2O4 is nevratné protože vznikající oxalylchlorid je jen málo rozpustný ve vodě.

Je HCl + H2C2O4 vytěsňovací reakce?

Reakce HCl + H2C2O4 je Reakce dvojitého vytěsnění jako kationty (H+) v HCl vytěsňují anionty (OH-) v kyselině šťavelové za vzniku dvou různých sloučenin, jmenovitě oxalylchloridu a vody.

Jak vyrovnat KMnO4 + H2C2O4 + HCXNUMX = KCI + MnCl2 + CO2 + H2O

Kroky k vyrovnání redoxní reakce KMnO4 s H.2C2O4 v kyselém prostředí jsou uvedeny níže:

Krok 1. Identifikace oxidačních a redukčních poloreakcí

Oxidační poloviční reakce:

 Rov.1 3

Oxidační poloviční reakce

Redukční poloviční reakce:

Rovnice 2 

Redukční poloviční reakce

Krok 2. Vyrovnejte všechny atomy kromě kyslíku

C2O42-→ 2CO2

Krok 3. Vyrovnat kyslík a počet elektronů

Počet atomů kyslíku se vyrovnává přidáním H2O na straně nedostatku O a zdvojnásobení počtu H+ ionty na opačné straně. Poté vyvažte elektrony na obou stranách.

  • C2O42-→ 2CO2 + 2e-
  • MnO41- +8 H+ + 5e-→ Mn2+ + 4H2O

Krok 4. Vyrovnejte počet elektronů na obou stranách reakce

V jakékoli reakci platí, že zisk elektronů = ztráta elektronů. Takže vynásobte oxidační a redukční poloviční reakce získané v kroku 3 5 a 2, v tomto pořadí. Poté přidejte dvě rovnice.

5C2O42- + 2 MnO41- + 16H+ + 10e- → 2Mn2+ 10 CO2 + 8H2O+ 10e-

Krok 5. Dokončete rovnici čistého vyvážení

Zrušte elektrony na obou stranách reakce, abyste získali vyváženou rovnici.

2 KMnO4+ 5H2C2O4+6HCl = 2KCI+2MnCl2+ 10CO2+ 8H2O

Proč investovat do čističky vzduchu?

Přidání HCl k H2C2O4 vede ke konverzi části kyseliny šťavelové na oxalylchlorid. Tady, H2C2O4 se chová jako zásadité rozpouštědlo.

Přečtěte si další fakta o HCl:

HCl + ZnCO3