15 faktů o HBr + Na2S: Co, jak vyvážit a často kladené otázky

Bromovodík je běžné chemické činidlo používané v analytických reakcích za vzniku průmyslově důležitých sloučenin. Podívejme se na chemickou reaktivitu HBr a Na2S.

HBr je činidlo používané při laboratorní syntéze organo-bromových sloučenin prostřednictvím adice volných radikálů. Sloučeniny jsou tedy silnými alkylačními činidly. Na2S se obecně vyskytuje jako čistá krystalická bezbarvá pevná látka, která páchne jako zkažené vejce.

Reaktivita HBr a Na2S vyrábí molekuly pohlcovače kyslíku používané při čištění vody nebo jako bělicí činidla v papírenském a celulózovém průmyslu. Důležité podmínky reaktivity reaktantů jsou tedy diskutovány následovně.

Jaký je produkt HBr a Na2S?

HBr a Na2S interagují za vzniku sirovodíku a bromidu sodného. Kompletní reakce je dána takto:

HBr + Na2S = NaBr + H2S

Jaký typ reakce je HBr + Na2S?

HBr + Na2S je an acidobazická reakce kde HBr je Bronstedova kyselina a Na2S je Bronstedova báze, která reaguje za vzniku iontové soli NaBr.

Jak vyvážit HBr + Na2S?

Pro vyvážení chemické reakce je dodržována algebraická metodologie uvedená níže

Na2S + HBr = NaBr + H2S,

 • Každý druh přítomný v rovnici je označen příslušnou proměnnou (A, B, C a D) pro ilustraci neznámých koeficientů.
 • A Na2S + B HBr = C NaBr + DH2S
 • Potom se pro řešení rovnice použije vhodná veličina, koeficient reaktantů a druhů produktu.
 • Na = 2A = C, S = A = D, H = B = 2D, Br = B = C
 • Projekt Gaussova eliminace Ke zjištění všech proměnných a koeficientů je použita metodika a výsledky jsou
 • A = 1, B = 2, C = 2 a D = 1
 • Celková vyrovnaná rovnice tedy je,
 • Na2S + 2HBr = 2 NaBr + H2S

HBr + Na2S titrace

HBr + Na2S titrační systém není možný jako Na2S je Bronstedova báze, která nemůže fungovat acidobazická titrace spolu s HBr.

HBr + Na2S net iontová rovnice

Čistá iontová rovnice HBr + Na2S is

 2 H+ (aq) + Na2S (s) = 2 Na+2  (aq) + H2S (g)

Projekt čistá iontová rovnice se získá pomocí následujících kroků

 • Napište vyváženou chemickou rovnici a označte podle toho fyzikální stavy reaktantů a produktů
 • 2 HBr + Na2S = 2 NaBr + H2S
 • Nyní se silné kyseliny, zásady a soli disociují na ionty, zatímco čisté pevné látky a molekuly se nedisociují
 • Čistá iontová rovnice tedy je
 • 2 H+ (aq) + Na2S(s) = 2 Na+2 (aq) + H2S (g)

HBr + Na2S konjugované páry

 • Konjugovaný pár kyseliny HBr je Br-.
 • Konjugovaný pár báze Na2S je Na2+.

HBr a Na2S mezimolekulární síly

Mezimolekulární síly působící na HBr a Na2S jsou:

 • Molekuly HBr tvoří dipól-dipólovou interakci a Londýnské disperzní síly mezi molekulami.
 • Na2S tvoří silné iontová vazba mezi molekulami Na a S.

HBr + Na2S reakční entalpie

HBr + Na2S projevuje reakci entalpie -274.8 kJ/mol.

je HBr + Na2S tlumivým roztokem?

HBr + Na2S nemůže tvořit a nárazník protože HBr není slabá kyselina a Na2S není sůl žádné konjugované báze slabé kyseliny.

je HBr + Na2S kompletní reakce?

HBr + Na2S je kompletní reakce, protože stabilní produkty (NaBr a H2S) vznikají při reakci.   

je HBr + Na2Jde o exotermickou nebo endotermickou reakci?

HBr + Na2S je exotermická reakce protože tvorba iontové sloučeniny NaBr uvolňuje teplo, takže entalpie reakce je záporná.

image1 1
Průběh exotermické reakce

je HBr + Na2Je to redoxní reakce?

HBr + Na2S není redoxní reakce protože oxidační a redukční reakce v procesu neprobíhají současně. Oxidační stav Na, S, Cl a H zůstává +1 na straně reaktantu i produktu.

HBr + Na2Je to srážecí reakce?

HBr + Na2S není srážecí reakce protože sůl vzniklá při reakci se solubilizuje v HBr.

je HBr + Na2S vratná nebo nevratná reakce?

HBr + Na2S je nevratná reakce protože produkty se nemění zpět na původní reaktanty, když se podmínky reakcí udržují beze změny.

je HBr + Na2S posunová reakce?

HBr + Na2S je reakce dvojitého přemístění protože obě aniontové složky reaktantů (Br a S ) jsou nahrazeny příslušnou kationtovou částí (H a Na) za vzniku nových kombinovaných produktů.

Závěry

Chemická reaktivita HBr + Na2S tvořící iontovou sůl, NaBr je exotermická kombinovaná reakce s dvojitým vytěsňováním. NaBr je krystalická pevná látka, která krystalizuje v kubické krystalové mřížce podobné NaCl. NaBr funguje jako zdroj bromidu v mnoha reakcích organické syntézy.