7 Nebezpečná spotřeba energie: Příklady a podrobná fakta

Tento článek pojednává o nebezpečném využívání energie. Zde termín nebezpečný neodkazuje na kvalitu energie, ale na procesy jejího čerpání.

Například fosilní paliva sama o sobě nejsou nebezpečná, ale procesy, kterými využíváme energii, kterou mají, jsou nebezpečné. Energie je označována jako nebezpečná, když má šanci poškodit personál nebo životní prostředí. V tomto článku budeme diskutovat o tom, co je nebezpečná energie a diskutovat o jejich použití.

Nebezpečná spotřeba energie

Nebezpečná energie, pokud se využije se všemi opatřeními, se nám může ukázat jako velmi užitečná. Následující body pojednávají o využití nebezpečné energie

Elektrická energie

Elektřina je pro nás velmi důležitá, protože pohání téměř každý stroj v našich domovech. Bez elektřiny nebudeme schopni zapínat světla, klimatizace, sledovat televizi atd. Elektřina je pro lidstvo velmi zásadní objev.

Mechanická energie

Mechanická energie se týká energie produkované pohyblivými částmi stroje. Je to jedna z nejzákladnějších forem energie, bez které není nic možného. Všechny mechanismy, chod motorů, létání letadel je možné díky mechanické energii.

Jaderná energie

Jaderné štěpení je proces, při kterém se využívá jaderná energie. Elektřina se vyrábí pomocí energie vyrobené štěpením. Jaderná energie.

nebezpečné využívání energie
Obrázek : Jaderná elektrárna

Obrazové kredity: avenueKernkraftwerk Grafenrheinfeld – 2013CC BY-SA 3.0

Uložená energie

Uložená energie se týká energie, která vychází jako únik ze skladovací nádrže nebo nádoby. Skladování látek je zásadní, protože látku nemůžeme vyrobit pokaždé, když ji potřebujeme, protože by to bylo velmi únavné.

Hydraulická energie

Hydraulická energie nám usnadňuje pohyb těžkých předmětů. Využívá Pascalův zákon, který nám jednoduše udává plochu hlavy pístu potřebnou k pohybu nákladu.

Pneumatická energie

Pneumatika označuje energii přenášenou pomocí plynů spíše než kapalin. Pro kapaliny se používá termín hydraulika. Používají se v akčních členech, například k ovládání elektromagnetu.

Chemická energie

Chemikálie se používají v mnoha průmyslových odvětvích, jako jsou barvy, farmacie, pohony, paliva atd. Použití správných chemických kombinací nám zjednoduší život, i když jakýkoli špatný výpočet může být fatální.

Termální energie

Tepelnou energii lze využít k výrobě elektřiny nebo k provozu turbín v letadlech nebo k pohonu motorů v automobilech. Tepelná energie může být fatální, pokud dojde k výbuchu nádoby nebo úniku tepelné energie z nádoby, ve které se spaluje palivo. Elektrárna se může vznítit a způsobit zranění personálu.

Co je to nebezpečná energie?

Pojem nebezpečný znamená něco, co může mít negativní dopad na život. Nebezpečnou energií se rozumí energie, která může ohrozit život.

Je to energie, která může poškodit personál pracující v továrně. Za nejnebezpečnější energii je považována energie využívaná spalováním fosilních paliv. I záření je nebezpečná energie, dlouhodobé účinky záření jsou velmi závažné a mohou způsobit nepříznivé zdravotní problémy i v pozdějších generacích.

Zdroje nebezpečné energie

Zdroje nebezpečné energie jsou diskutovány v části uvedené níže -

 • Hydraulická energie – Hydraulická energie je energie vyrobená působením kapalin. Nestlačitelné kapaliny mají velký potenciál odtlačovat těžké předměty. Použitá kapalina je známá jako hydraulická kapalina.
 • Mechanická energie– Mechanická energie je energie, kterou má objekt v poloze a pohybu. Mechanická energie je nejzákladnější formou energie.
 • Pneumatická energie– Pneumatická energie je energie vzniklá působením plynů. Funguje to podobně jako hydraulika, jen s tím rozdílem, že pracovní kapalinou je zde plyn a ne kapalina.
 • Chemická energie– Chemikálie se používají v mnoha průmyslových odvětvích, jako jsou potraviny, nápoje, léčiva, barvy atd.
 • Termální energie– Tepelná energie vzniká při zahřátí pracovní tekutiny nebo při použití již teplé tekutiny jako pracovní tekutiny. Teplo může být smrtelné, pokud se s ním nezachází správně.
 • Uložená energie– Uložená energie pochází ze zásobníků, ve kterých jsou skladovány různé produkty. Dlouhodobé skladování může vést k únikům. Někdy může být únik smrtelný.
 • Jaderná energie– Jaderná energie se získává z atomů procesem jaderného štěpení. Při rozdělení atomu na dvě části se uvolní obrovské množství energie.
 • Elektřina– Výroba elektřiny je velmi všestranný proces, při nesprávném zacházení s elektřinou může dojít k požáru a může být smrtelná.

Jaké jsou nejčastější typy nebezpečí na pracovišti?

Na pracovištích, zejména v dílnách v továrnách, jsou nejběžnější typy nebezpečí ta, která zahrnují strojní operace a lidskou neopatrnost.

Uklouznutí na podlahách dílen, pád předmětu na hlavu, kovové třísky poletující sem a tam, dotýkání se horkých obrobků, páchnoucí toxické plyny jsou některá z nejčastějších rizik na pracovišti. Těmto situacím se lze vyhnout dodržováním základních opatření.

Jaký je postup energetické kontroly?

Postup energetického řízení je soubor instrukcí předávaných personálu, který bude navádět operátory nebo on sám bude stroj obsluhovat.

Bez dodržování procedury energetické kontroly může člověk zrodit smrtelnou katastrofu. Katastrofa nemusí být nutně omezena na továrnu, ale katastrofa může také vést ke zničení celého města. Jedním takovým příkladem je černobylská katastrofa, kdy bylo evakuováno celé město Černobyl.

Jaké jsou kroky k uzamčení?

Jakýkoli postup odblokování by měl mít následujících šest kroků –

 • PŘÍPRAVA– Příprava znamená zaměstnat personál a vést operátory správnými kroky. Příprava také zahrnuje rozhodování o tom, která část stroje bude odstavena nebo převedena na údržbu.
 • Vypnout– Před převzetím stroje/dílů stroje do údržby je nezbytné vypnout určité části stroje.
 • Izolace– Izolace znamená omezení stroje na jednom místě tak, aby byl mimo dosah jeho zdroje energie. Stroj běží na tuto energii, takže stroj by měl být o tuto energii zbaven, když je odeslán na údržbu. Jakmile je stroj zcela izolován, můžeme jej vzít na údržbu.
 • Výluka– Od tohoto kroku je pojmenován celý šestikrokový postup. Personál uzamkne stroje, které jsou izolovány od energie, aby byly označeny jako bezpečné. Štítky na zařízeních obvykle obsahují jméno personálu, který blokovací zařízení použil.
 • Kontrola akumulované energie– Kontrola akumulované energie je velmi důležitým krokem. Před výrobou většího množství energie je třeba zkontrolovat množství uložené energie, jinak se zvýší možnosti energetické exploze.
 • Ověření izolace– Ověření izolace je termín používaný pro dvojitou kontrolu, zda jsou systémy energetické izolace neporušené a zda je vhodné provést údržbu strojů.

Shrnutí

Z tohoto článku můžeme vyvodit závěr, že i když odběr energie může být nebezpečný, správnými opatřeními a péčí můžeme energii čerpat bez zranění personálu. Měli bychom také vzít v úvahu skutečnost, že odběr těchto energií je pro lidský život velmi důležitý.

Také čtení: