Funguje proplach motoru? Pravda odhalena

Propláchnutí motoru je postup údržby, jehož cílem je odstranit nahromaděné usazeniny, kal a další nečistoty z vnitřních součástí motoru. Zatímco účinnost proplachů motoru je předmětem debat, komplexní analýza technických specifikací a kvantifikovatelných údajů může poskytnout cenné poznatky o tom, zda tento postup skutečně přináší slibované výhody.

Pochopení technických specifikací proplachování motoru

Propláchnutí motoru obvykle zahrnuje zavedení chemického roztoku do olejového systému motoru. Toto řešení je navrženo tak, aby rozpustilo a suspendovalo nahromaděné usazeniny a umožnilo jejich vypláchnutí při následné výměně oleje. Specifické chemické složení roztoků pro proplachování motoru se může lišit, ale často obsahují kombinaci následujících klíčových složek:

 1. Čistící prostředky: Tyto sloučeniny jsou zodpovědné za rozklad a emulgaci kalu a usazenin v motoru.
 2. Rozpouštědla: Rozpouštědla, jako jsou ropné destiláty nebo alkoholy, pomáhají rozpouštět a zkapalňovat nečistoty.
 3. Dispergátory: Dispergátory udržují uvolněné částice suspendované v oleji a zabraňují jejich opětovnému přilnutí na součásti motoru.
 4. Antioxidanty: Antioxidanty pomáhají předcházet tvorbě nových usazenin a kalů během procesu proplachování.

Koncentrace a specifické složení těchto složek se může u různých produktů pro proplachování motoru lišit, což může ovlivnit jejich účinnost v různých typech a podmínkách motoru.

Kvantifikace účinnosti propláchnutí motoru

funguje proplach motoru odhalená pravda

Pro posouzení skutečné účinnosti propláchnutí motoru je nezbytné zvážit několik kvantifikovatelných měření a datových bodů:

Účinnost odstraňování kalu

Jedním z primárních cílů proplachování motoru je odstranění nahromaděných kalů a usazenin z motoru. Účinnost tohoto procesu lze měřit:

 • Vizuální kontrola: Před a po propláchnutí motoru lze motorový olej vizuálně zkontrolovat na přítomnost a množství kalů a usazenin.
 • Analýza oleje: Vzorky motorového oleje lze analyzovat na koncentraci znečišťujících látek, jako jsou kovové částice, vedlejší produkty oxidace a další suspendované látky.
 • Gravimetrická analýza: Hmotnost kalu a usazenin odstraněných během proplachování motoru lze změřit a porovnat se stavem před propláchnutím.

Zlepšení výkonu motoru

Po propláchnutí motoru lze měřit změny výkonu motoru a kvantifikovat přínosy:

 • Účinnost paliva: Zlepšení spotřeby paliva lze sledovat před a po propláchnutí motoru, protože odstranění usazenin může zvýšit účinnost spalování.
 • Výkon a točivý moment: Testování na dynamometru lze použít k měření změn výkonu motoru, které mohou naznačovat zlepšenou odezvu a účinnost motoru.
 • emise: Snížení emisí z výfuku, jako je oxid uhelnatý (CO), uhlovodíky (HC) a oxidy dusíku (NOx), může naznačovat lepší spalování motoru a snížení usazenin.

Snížení opotřebení motoru

Opotřebení motoru je dalším důležitým faktorem, který je třeba vzít v úvahu při hodnocení účinnosti propláchnutí motoru. Snížené opotřebení lze měřit:

 • Analýza oleje: Sledování koncentrace opotřebitelných kovů (např. železa, mědi, hliníku) v motorovém oleji může poskytnout pohled na míru opotřebení součástí motoru.
 • Viskozita oleje: Změny viskozity oleje v průběhu času mohou indikovat stupeň opotřebení motoru, protože zvýšená viskozita je často spojena s přítomností nečistot a vedlejších produktů opotřebení.
 • Rozbití motoru: V některých případech může komplexní demontáž a kontrola motoru před a po propláchnutí přímo posoudit stav kritických součástí motoru, jako jsou ložiska, válce a pístní kroužky.

Faktory ovlivňující účinnost proplachu motoru

Účinnost proplachování motoru může být ovlivněna několika faktory, včetně:

 1. Typ a stáří motoru: Starší motory s vyšším počtem najetých kilometrů a silnějším usazováním kalu mohou mít větší prospěch z propláchnutí motoru ve srovnání s novějšími, dobře udržovanými motory.
 2. Podmínky řízení: Vozidla provozovaná v drsných prostředích, jako je časté tažení, používání v náročných podmínkách nebo extrémní teploty, mohou rychleji hromadit usazeniny, a proto zaznamenají větší zlepšení při proplachování motoru.
 3. Historie údržby: Motory s historií pravidelných výměn oleje a řádnou údržbou mohou mít nižší hladiny kalů a usazenin, což snižuje potenciální výhody proplachování motoru.
 4. Proplachovací postup: Správné provedení propláchnutí motoru, včetně použití správného chemického roztoku, trvání proplachování a výměny oleje po proplachu, může významně ovlivnit celkovou účinnost.

Proč investovat do čističky vzduchu?

Stručně řečeno, účinnost proplachování motoru může být kvantifikována prostřednictvím různých měření a datových bodů, včetně účinnosti odstraňování kalů, zlepšení výkonu motoru a snížení opotřebení motoru. Skutečné výhody proplachování motoru však mohou být ovlivněny faktory, jako je typ motoru, stáří, jízdní podmínky a historie údržby. Po pochopení těchto technických specifikací a úvah mohou majitelé vozidel činit informovaná rozhodnutí o tom, zda je proplach motoru nezbytným a přínosným postupem údržby pro jejich konkrétní vozidlo.

Reference:
– Detergenty a dispergátory v motorových olejích: Přehled. (2015). Tribology International, 88, 398-406.
– Vliv kalů z motoru na spotřebu paliva a emise. (2018). SAE International Journal of Fuels and Lubricants, 11(2), 165-178.
– Hodnocení kovů opotřebení motoru v analýze použitého oleje. (2016). Tribology International, 104, 23-35.
– Vliv jízdních podmínek na degradaci motorového oleje. (2019). Lubrication Science, 31(5), 231-243.