Můžete opravit svar MIG svarem TIG?

Shrnutí

Ano, je možné opravit svar MIG svarem TIG. Svařování TIG lze použít k vyčištění a zlepšení vzhledu svaru MIG nebo k opravě svaru MIG, který neodpovídá parametrům. Tento komplexní průvodce poskytuje pokročilé praktické detaily a technické specifikace pro efektivní upevnění svaru MIG pomocí svařovacího procesu TIG.

PŘÍPRAVA

můžete opravit mig svar s tig svaremZdroj obrázku: Příklad svaru Mig

Než se pokusíte opravit svar MIG svarem TIG, je důležité svařenec řádně připravit. To může zahrnovat:

 1. Broušení nebo broušení: Přebruste nebo obrouste svar MIG, abyste odstranili veškerý přebytečný svarový materiál nebo nečistoty. Tím se vytvoří čistý, rovný povrch pro TIG svar.
 2. Čištění: Vyčistěte svařenec drátěným kartáčem nebo rozpouštědlem, abyste odstranili veškerý olej, mastnotu nebo rez. Pro kvalitní TIG svar je zásadní zajistit čistý povrch.
 3. Odmaštění: Svařenec důkladně odmastěte vhodným rozpouštědlem nebo odmašťovacím prostředkem. Jakékoli zbytkové oleje nebo nečistoty mohou narušovat proces svařování TIG a vést ke špatné kvalitě svaru.
 4. Předehřívání: V některých případech může být nutné předehřát svařenec, aby se zajistilo správné rozložení tepla a zabránilo se deformaci během procesu svařování TIG.

Technika svařování TIG

Při svařování TIG pro fixaci svaru MIG je zásadní použít správnou techniku ​​k dosažení vysoce kvalitního svaru. To zahrnuje:

 1. Poloha elektrody: Udržujte stabilní a konzistentní polohu elektrody během svařovacího procesu. To zajišťuje rovnoměrné rozložení tepla a hladkou, stejnoměrnou svarovou housenku.
 2. Rychlost jízdy: Použijte správnou rychlost pojezdu, aby odpovídala tloušťce materiálu a požadovanému příkonu tepla. Nadměrná rychlost pojezdu může vést k neúplnému svaru, zatímco příliš nízká rychlost může způsobit nadměrné nahromadění svaru.
 3. Tepelný příkon: Aplikujte na svařenec správné množství tepla. Nedostatečné teplo může mít za následek špatné spojení, zatímco nadměrné teplo může vést k deformaci nebo propálení.
 4. Výplňový materiál: Použijte vhodný výplňový materiál pro složení obecného kovu. To zajišťuje kompatibilitu a optimální vlastnosti svaru.
 5. Ovládání svařovací louže: Během procesu svařování udržujte čistou a stabilní svarovou louži. To pomáhá předcházet vměstkům, pórovitosti a dalším vadám svaru.

Výběr materiálu výplně

Při spojování svaru MIG svarem TIG je nezbytné použít správný přídavný materiál. Obecně by výplňový materiál měl mít podobné složení jako základní kov. Například:

 • Pro nerezový MIG svar použijte nerezový přídavný materiál pro TIG svar.
 • Pro svar hliníku MIG použijte pro svar TIG přídavný materiál na bázi hliníku.
 • Pro svar MIG z měkké oceli použijte pro svar TIG přídavný materiál z měkké oceli.

Volba vhodného přídavného materiálu zajišťuje kompatibilitu a pomáhá zachovat požadované mechanické a metalurgické vlastnosti svařence.

Nastavení sváru

Nastavení svaru pro svařování TIG se liší od nastavení používaných pro svařování MIG. Při svařování TIG pro fixaci svaru MIG je důležité použít správné:

 1. Amperage: Nastavte svařovací proud na vhodnou úroveň podle tloušťky materiálu a použitého přídavného materiálu.
 2. Velikost wolframu: Vyberte vhodnou velikost wolframové elektrody, aby odpovídala svařovacímu proudu a poskytovala požadovaný tepelný příkon.
 3. Průtok ochranného plynu: Ujistěte se, že průtok ochranného plynu je dostatečný k ochraně svarové lázně a zabránění kontaminaci.

Tato nastavení se budou lišit v závislosti na konkrétní aplikaci a měla by být pečlivě upravena pro dosažení požadované kvality svaru.

Bezpečnostní opatření

Při svařování TIG za účelem fixace svaru MIG je zásadní přijmout nezbytná bezpečnostní opatření, abyste ochránili sebe i své okolí. To zahrnuje:

 1. Osobní ochranné prostředky (OOP): Používejte svářečskou kuklu, rukavice a svářečskou bundu na ochranu před UV zářením, jiskrami a horkým kovem.
 2. Větrání: Zajistěte dobré větrání pracovního prostoru, aby se zabránilo hromadění výparů a plynů.
 3. Požární bezpečnost: Udržujte hořlavé materiály mimo oblast svařování a mějte k dispozici hasicí přístroj.
 4. Elektrická bezpečnost: Řádně uzemněte svařovací zařízení a ujistěte se, že všechna elektrická připojení jsou bezpečná a v dobrém stavu.
 5. ergonomika: Udržujte pohodlnou a ergonomickou polohu při svařování, abyste zabránili únavě a namáhání.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete minimalizovat rizika spojená se svařováním TIG a zajistit bezpečnou a úspěšnou opravu svaru.

Návod krok za krokem k upevnění svaru MIG pomocí svaru TIG

 1. Připravte svařenec: Přebruste nebo obrouste svar MIG, abyste odstranili veškerý přebytečný svarový materiál nebo nečistoty. Vyčistěte svařenec drátěným kartáčem nebo rozpouštědlem, abyste odstranili veškerý olej, mastnotu nebo rez.
 2. Nastavte svářečku TIG: Nastavte svářečku TIG se správným proudem, velikostí wolframu a průtokem ochranného plynu. Vyberte správný výplňový materiál podle složení základního kovu.
 3. TIG Weld Oprava: TIG svařte opravu pomocí správné techniky, udržujte stabilní polohu elektrody, použijte správnou rychlost posuvu a aplikujte správné množství tepla. Použijte správný přídavný materiál a udržujte čistou svarovou louži.
 4. Zkontrolujte svar: Pečlivě zkontrolujte svar TIG, abyste se ujistili, že je vysoce kvalitní a splňuje požadované specifikace. Zkontrolujte případné vady, jako je pórovitost, nedostatečná fúze nebo nadměrné vyztužení svaru.

Dodržením těchto kroků a použitím pokročilých technik a technických specifikací popsaných v této příručce můžete účinně opravit svar MIG pomocí svařovacího procesu TIG.

Reference

 1. Dokáže svářečka TIG opravit nebo opravit ne tak dobře vypadající MIG svar?
 2. Upevnění svarů mig pomocí tig. – Vývěsky Weld Talk
 3. Začištění mig svarů pomocí tig